Lagändringar, ikraftträdande 1 och 2 januari 2015

Den 1 och 2 januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, och i miljöbalken, MB, i kraft. Dessutom infördes en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. De flesta ändringarna föreslogs i regeringens proposition 2013/14:126, "En enklare planprocess" samt proposition 2013/14:128, "Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen". Ta del av länkar till de olika lagarna samt propositionerna under rubriken På andra webbplatser i Relaterad information.

Lagändringar 1 jan 2015 – En enklare planprocess

Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.

Ändringarna i PBL innebär att fler detaljplaner ska hanteras med ett så kallat standardförfarande. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och att förlänga genomförandetiden.

Bestämmelser om vad som får regleras i ett så kallat exploateringsavtal infördes och vissa förfaranderegler infördes i syfte att öka transparensen kring genomförandet av detaljplaner. De så kallade exploatörsbestämmelserna togs bort.

Kommunens utrymme för att ställa egna tekniska egenskapskrav regleras.

En möjlighet har införts för att kunna vänta med genomförandet av en åtgärd som följer av ett så kallat planvillkor.

Möjligheten att ge bygglov för åtgärder som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser har utökats.

Du kan läsa ändringarna i PBL här.

Vissa av förslagen i regeringens propositionen 2013/14:126 "En enklare planprocess" antogs inte av riksdagen, du kan läsa mer om detta på riksdagens webbplats.

Den 1 januari 2015 infördes dessutom en helt ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Ta del av denna under rubriken På andra webbplatser i relaterad information.

Lagen innebär att en kommun ska anta riktlinjer för så kallade markanvisningar om kommunen genomför sådana.

Detaljplanering

Den 1 januari 2015 förändrades processen för att ta fram en detaljplan. Intentionen med förändringarna är att planprocessen ska bli effektivare genom att fler planförslag ska kunna handläggas genom en enklare process, ett förfarande kallat standardförfarandet. Möjligheten att byta förfarande finns också tydligare formulerat.

Läs mer om detaljplaneprocessen under rubriken Detaljplaneprocessen.

Webbseminarium

Den 7 oktober 2014 sände Boverket ett webbseminarium där lagändringarna för planprocessen togs upp. Ta del av webbseminariet i efterhand.

Lov & byggande

Också på lov- och byggsidan gjordes flera olika ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna har väldigt olika inriktning och innebär dels helt nya inslag i lagen och dels förtydliganden av sådant som redan gällt.

Förbud mot särkrav på tekniska egenskaper

 • Från och med årsskiftet får kommunen inte ställa andra tekniska egenskapskrav på byggnadsverk än de som gäller enligt 8 kap 4 § PBL. Om sådana krav ställs ändå är de utan verkan. (8 kap 4a§)

Särskild avvikelseförklaring

 • Om en avvikelse från en detaljplan har uppkommit utan bygglovsprövning, t.ex. på grund av planläggning, har kommunen möjlighet att i en bygglovsprövning förklara planavvikelsen som en liten avvikelse. Möjligheten har  tidigare funnits i övergångsbestämmelserna till PBL 13 p, men har bara gällt avvikelser som uppkommit innan ÄPBL trädde i kraft, dvs. före 1987-07-01. Genom den här ändringen ges möjlighet att förklara en avvikelse som en liten avvikelse också om den uppkommit på grund av planläggning som gjorts enligt PBL eller ÄPBL. (9 kap 30 a§)

Nya möjligheter att avvika från en detaljplan

Sedan tidigare finns möjligheten i PBL att bevilja bygglov som innebär en liten avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Den möjligheten har kompletteras med nya typer av avvikelser:

 • Kommunen kan bevilja bygglov för avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen är av begränsad omfattning och är nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. (9 kap 31b § p 2)
 • Efter en detaljplans genomförandetid kan kommunen dessutom bevilja bygglov för avvikelser som är förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. (9 kap 31c § p. 1)
 • Efter en detaljplans genomförandetid finns även möjlighet att bevilja bygglov för avvikelser från användningsbestämmelser om användningen utgör ett lämpligt komplement till användningen som bestämts i planen. (9 kap 31c § p. 2)
 • En samlad bedömning ska göras av de avvikelser som har godkänts. Denna bedömning omfattar även de nya avvikelserna. (9 kap 31d §)
 • Avvikelser får inte göras om de innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap eller innebär en inskränkning av annans rätt. (9 kap 31e §)

Bygglov får ges till privata aktörer på A-tomter

 • Genom lagändringen ges under vissa förutsättningar en möjlighet att ge bygglov till en privat aktör på kvartersmark för allmänt ändamål, så kallad A-tomt eller A-område. Kommunens lösenskyldighet enligt 14 kap 14 § upphör om bygglov ges enligt denna paragraf. (9 kap 32a §)
 • Bygglov enligt 9 kap 32a § kan också göras som ett tidsbegränsat bygglov. (9 kap 33 §)

Villkor för bygglov får flyttas till startbeskedet

 • Om en detaljplan anger villkor för bygglov enligt 4 kap 14 § PBL får kommunen besluta att villkoret ska uppfyllas inför startbeskedet istället för bygglovet. (9 kap 37a § och 10 kap 23 § punkten 5)

Andra ändringar

 • Kommunen kan redan innan lagändringen i en detaljplan ställa krav på bygglov för underhåll av sådana särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 § PBL. Den möjligheten har utökats till att omfatta också krav på bygglov för ändring av särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden. (9 kap 8 §)
 • Vissa typer av kompletteringsåtgärder som utförs utanför detaljplanelagt område ska inte prövas mot lika många krav i PBL. (9 kap 31a §)
 • Ett interimistiskt slutbesked får avse etapper i ett byggprojekt. (10 kap 36 §)
 • Enligt ÄPBL 10 kap 14 § 2 st. var det möjligt att i ett rättelseföreläggande förbjuda att en åtgärd utfördes igen. Den möjligheten återkommer genom ändringen som gjordes 1 januari 2015. Förbudet får kopplas till vite eller beslut om omedelbart genomförande. (11 kap 32a §, 37-38 §§)
 • Om en byggnad tagits i bruk med stöd av interimistiskt slutbesked får kommunen bara besluta om förbud mot fortsatt användning om det finns synnerliga skäl för det. (11 kap 33 §)

Förtydliganden och språkliga ändringar

 • Det har gjorts tydligare att de undantag från bygglov för murar och plank som gäller när en skyddad uteplats byggs till ett en- eller tvåbostadshus hänvisar till kravet på bygglov enligt plan- och byggförordningen. (9 kap 4 och 6 §§)
 • I 9 kap 11 § har det gjorts en språklig ändring.
 • Det har har gjorts tydligare att prövningen vid en lovansökan inte omfattar kravet på att enkelt avhjälpta hinder ska avhjälpas. Detta görs genom att hänvisningen till 8 kap 2 § andra stycket samt 12 § andra stycket tas bort från 9 kap 30 § punkten 4 och 31 § första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser saknas

Till skillnad från de delar av "en enklare planprocess" som handlar om detaljplaneprocessen så finns det inga övergångsbestämmelser till de delar som handlar om lov och byggande. De trädde därför i kraft direkt vid årsskiftet. Detta får framför allt betydelse när det gäller de nya avvikelserna. Om kommunen har fått in en lovansökan före ikraftträdandet men ännu inte fattat beslut om lov, gäller de nya avvikelsemöjligheterna i prövningen.

Webbseminarium

Den 27 november 2014 sände Boverket ett webbseminarium där lagändringarna för lov och byggande togs upp. Du kan titta på webbseminariet här.

Lagändringar 1 jan 2015 – Plan- och byggförordningen

Den 1 januari 2015 skedde några mindre ändringar i plan- och byggförordningen (SFS 2014:1334).

Ändringarna gällde dels anmälningsplikten för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser och dels sanktionsavgifterna.

Du kan läsa ändringarna i PBF här.

Lagändringar 2 januari 2015 – Samordnad prövning av buller enligt MB och PBL

Den 2 januari 2015 skedde ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen (SFS 2014:902 och SFS 2014:901).

Ändringarna berodde på att det fanns behov av ett mer samordnat regelverk när det gäller buller och en mer samordnad tillämpning av PBL och MB. Avsikten är att tillämpningen ska bli mer tydlig och förutsägbar samt att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden utan att riskera påverkan på människors hälsa.

Ändringarna innebar bland annat nya krav i plan- och bygglagen på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Det ställs dessutom nya krav i plan- och bygglagen på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglovsprövning.

Vid tillsyn av omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad enligt miljöbalken får tillsynsmyndigheten som huvudregel inte besluta om förelägganden eller förbud om det i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden.

Du kan läsa ändringarna i PBL här.

Du kan läsa ändringarna i MB här.

Plan- och bygglagen

Nya krav om att förebygga olägenhet för människors hälsa

 • Termen omgivningsbuller har definieras. Med omgivningsbuller avses buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar. (1 kap. 4 §)
 • Hänsyn ska tas till omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Bestämmelsen gäller både vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked. (2 kap 6a§)
 • Ett samordnat olägenhetsuttryck används i plan- och bygglagen och miljöbalken. (2 kap 6a§)

Nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglov

 • Krav på att planbeskrivningen redovisar bullervärden om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader. Redovisningen behövs dock inte om det anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. (4 kap. 33 a §)
 • Krav på att beräknade bullervärden ska framgå av bygglovet vid nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan. Redovisning av bullervärden behövs dock inte om det anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. (9 kap 40 §)

Nya möjligheter att ställa krav på åtgärder som förebygger bullerstörningar

 • I en detaljplan ska kommunen få bestämma att lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits. (4 kap 14 §)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

 • Lagändringen trädde i kraft den 2 januari 2015.
 • Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 januari 2015. Äldre bestämmelser gäller även för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

Miljöbalken

Tillsyn av omgivningsbuller enligt miljöbalken

 • Vid tillsyn av omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad får tillsynsmyndigheten som huvudregel inte besluta om förelägganden eller förbud om det i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden. (26 kap. 9 a §)
 • Synnerliga skäl krävs för att besluta om förelägganden eller förbud. (26 kap. 9 a §)
 • Förelägganden eller förbud får inte beslutas i fråga om omgivningsbuller vid ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap 4a § PBL (Attefallshus) (26 kap. 9 a §)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

 • Lagändringen trädde i kraft den 2 januari 2015.
 • De nya bestämmelserna om tillsyn ska inte tillämpas på ärenden om detaljplaner eller bygglov som har påbörjats före den 2 januari 2015.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej