Verkställa bygglov, rivningslov och marklov

Nyhet,

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2018.

Idag finns det inga bestämmelser i plan- och bygglagstiftningen som reglerar när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Av rättspraxis framgår dock att sådana beslut får verkställas direkt, det vill säga innan de har fått laga kraft. Det innebär att den åtgärd som beslutet gäller får påbörjas även om beslutet är överklagat eller fortfarande kan överklagas. Om åtgärden påbörjas innan beslutet fått laga kraft görs det dock på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas.

Nya regler i förvaltningslagen 1 juli 2018

Enligt den nya förvaltningslagen, som träder i kraft den 1 juli 2018, är beslut inte verkställbara förrän de har fått laga kraft. Det gäller om det inte anges något annat i en annan lag eller förordning. Det innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov inte får verkställas innan de har fått laga kraft om inte särskilda bestämmelser införs i plan- och bygglagstiftningen.

Nya regler i plan- och bygglagen 1 juli 2018

På grund av de nya reglerna om verkställighet i förvaltningslagen kommer det att införas bestämmelser i PBL som särskilt reglerar verkställbarheten av lovbeslut. Om inte särskilda bestämmelser införs i PBL så gäller förvaltningslagens bestämmelser, vilket innebär att det kan dröja länge, upp till flera år, innan en åtgärd kan påbörjas.

Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Byggnadsnämnden får dock bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Enligt propositionen kan det till exempel göras när det finns en akut fara för människors liv eller hälsa. Det kan även göras för att skydda betydande egendomsvärden exempelvis till följd av en naturkatastrof eller en allvarlig olycka.

De nya reglerna innebär en förändring jämfört med hur det har varit tidigare då beslut kunde verkställas omedelbart. Lagstiftaren valde istället en reglering som innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov inte får verkställas innan det gått fyra veckor från det att beslutet kungjorts. På så sätt kommer byggherren lättare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan denne avgör om den ska påbörja åtgärden. Det möjliggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjat åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

Startbesked

En åtgärd som har beviljats lov får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett startbesked kan ges samtidigt som lovbeslutet eller senare. Det innebär att startbesked kan ges innan lovbeslutet har fått laga kraft. Det är först genom ett startbesked som byggnadsnämnden godkänner att åtgärden får påbörjas.

Enligt propositionen till lagändringen i PBL får ett startbesked verkställas omedelbart även efter att den nya förvaltningslagen har trätt i kraft. Det beror på att enligt 13 kap. 15 § PBL kan startbesked endast överklagas av sökanden eller anmälaren i ärendet.

Efter lagändringen i PBL kommer en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte få verkställas, det vill säga påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts. Precis som tidigare kan byggherren påbörja åtgärden även om beslutet inte fått laga kraft. Byggherren gör då det på egen risk eftersom beslutet kan upphävas om det överklagas. Om beslutet upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar bygglov.

Ordlista

Laga kraft
Att en dom eller ett beslut har "fått laga kraft" innebär att det inte längre går att överklaga. Tidigare har detta benämnts som att beslut har "vunnit laga kraft".

Verkställighet
Att ett beslut verkställs innebär att beslutet genomförs.

Inhibition
Med inhibition avses att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej