Så tillämpades plan- och bygglagen 2017

Nyhet,

Under 2017 ökade antalet antagna och aktualitetsförklarade översiktsplaner, men antalet antagna ändringar till översiktsplanen minskade. Ingen kommun redovisade att de under 2017 använt sig av den nya möjligheten att i detaljplanearbetet begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen. Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda överklagade lov under 2017 varierade stort mellan länsstyrelserna, från 37 till 186 dagar. Det är några av resultaten från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning som nyligen redovisats till näringsdepartementet. Redovisningen finns tillgänglig på PBL Kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

Uppföljningen innehåller både årligt återkommande statistik och uppföljningsteman som varierar med åren. Uppgifterna samlas till största del in via Boverkets Plan- och byggenkäter som går ut till både länsstyrelser och kommuner. Statistiken rör allt ifrån översiktsplaner och detaljplaner till hur många bygglov som beviljats och hur tillsynsarbetet sett ut runt om i landet. Temadelarna för 2017 har bland annat fokuserat på byggnadsnämndernas tillsyn av så kallade ovårdade fastigheter och tillämpning av bestämmelserna om liten avvikelse, som gör det möjligt att ge lov för en åtgärd som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser.

Utöver statistik och temadelar lyfter Boverket varje år ett antal aktuella frågor i form av så kallade spaningar. Spaningarna för 2017 handlar bland annat om byggandet av studentbostäder, utvecklingen mot att allt fler lovpliktiga åtgärder undantas från krav på bygglov, svårigheterna att reglera ekosystemtjänster i detaljplan och komplikationerna med att detaljplanelägga allmänna ändamål som kvartersmark. I årets uppföljning av PBL finns även en fördjupad studie om friytor vid skolor och förskolor.

Ta del av statistiken som öppna data

På PBL Kunskapsbanken redovisas statistik och temadelar med tillhörande diagram och kartor. Statistiken finns även tillgänglig som öppna data, vilket gör att alla som vill kan ladda hem och använda sig av de insamlade uppgifterna.

Läs mer om uppföljningen och få tillgång till statistiken som öppna data på PBL kunskapsbanken via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej