Planbestämmelser för användning av kvartersmark

Nyhet,

Boverket har publicerat ytterligare vägledning till det allmänna rådet om planbestämmelser (DPB BFS 2014:5). PBL kunskapsbanken kompletterats med vägledningstexter som främst rör användning av kvartersmark.

Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller vattenområde, utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål. I en detaljplan ska det alltid framgå vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera användningar.

De nya vägledningstexterna beskriver vad som avses med de olika användningarna, vad som ingår och vad som kan räknas som komplement. I texterna beskrivs också hur användningarna ska betecknas och hur de kan preciseras.

Övrig uppdaterad vägledning om planbestämmelser

Förutom vägledning om de olika kvartersmarksanvändningarna har även de allmänna texterna om allmän plats, kvartersmark och vattenområde uppdaterats och kompletterats med information om bland annat regleringsprinciper för skilda plan och tillfällig användning. Även texten om administrativa bestämmelser om ändrad lovplikt har uppdaterats utifrån de lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2017.

Läs mer

Ta del av vägledningen under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej