Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik om planering och byggande i kommunerna år 2022

Granskad:
Nyhet

Under år 2022 fortsatte antalet antagna detaljplaner att minska. Antalet inkomna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder minskade också jämfört med de senaste två åren. Däremot var det fler översiktsplaner som fick laga kraft. Det är några av resultaten från plan- och byggenkäterna för år 2022, som innehåller uppgifter från kommuner och länsstyrelser.

Årlig statistik om allt från översiktsplaner till tillsyn

Boverket följer årligen upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och rapporterar resultatet till regeringen. Uppföljningen innehåller både årligt återkommande statistik samt uppföljningsteman som varierar med åren. Underlag till uppföljningen samlas till största del in via Boverkets plan- och byggenkäter som går ut till både länsstyrelser och kommuner. För år 2022 har 266 av Sveriges kommuner och alla 21 länsstyrelser besvarat hela eller delar av enkäterna.

Enkätsvaren för år 2022 visar bland annat följande:

  • 38 översiktsplaner fick laga kraft under år 2022, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.
  • 1084 detaljplaner antogs under år 2022, vilket är den lägsta noteringen sedan Boverket började mätningarna år 2005.
  • Det är fortsatt många detaljplaner som överklagas, men totalt sett få som upphävs.
  • Antalet inkomna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder har minskat.
  • Majoriteten av de påbörjade tillsynsärendena är inkomna anmälningar till byggnadsnämnden.

Tema planeringsbesked och goda exempel på tillsynsplaner

I 2022 års regleringsbrev har länsstyrelserna haft ett särskilt uppdrag att redovisa och analysera hur kommunerna använder sig av planeringsbesked. Möjligheten för kommunerna att begära planeringsbesked av länsstyrelsen infördes år 2017, i syfte att effektivisera detaljplanearbetet. Den samlade bedömningen är att det än så länge inte verkar finnas något stort behov av att använda sig av planeringsbesked, och att kommunerna föredrar en tidig dialog med länsstyrelserna framför att begära planeringsbesked.

I 2022 års regleringsbrev har länsstyrelserna även haft ett särskilt uppdrag att redovisa goda exempel på byggnadsnämndernas tillsynsplaner. I uppdraget har också ingått att redovisa hur byggnadsnämnderna har arbetat med att ta fram tillsynsplaner och hur de arbetar med att följa upp och utvärdera dessa. Av sammanställningen framgår att det finns många goda exempel på hur byggnadsnämnderna har arbetat med att ta fram tillsynsplaner, liksom hur nämnderna arbetar med att följa upp och utvärdera dessa.

Ta del av statistiken som öppna data

På PBL kunskapsbanken redovisas statistik och temadelar med tillhörande diagram och kartor. Enkätsvaren finns tillgängliga som öppna data, vilket gör att alla som vill kan ladda hem och använda sig av de insamlade uppgifterna.

Uppföljning av plan- och bygglagens tillämpning

Öppna data från plan- och byggenkäten

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen