Otydligheter i 13 kap. 16 § PBL

Nyhet,

I samband med de lagändringar (SFS 2017:424) som trädde i kraft den 1 juli 2017 i plan- och bygglagen, PBL, uppstod en otydlighet i lagen. Det rör sig om en motstridighet mellan andra och tredje stycket i 13 kap. 16 § PBL.

Detta beror på att det i andra stycket har tillkommit två rader som innebär att överklagandetiden för beslut om lov eller förhandsbesked, för alla utom för sökanden och övriga som har delgetts beslutet, ska beräknas från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunen anslagstavla. I tredje stycket i samma paragraf finns dock en motstridig bestämmelse. Där står det istället att överklagandetiden för beslut om lov eller förhandsbesked ska räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 § PBL, från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Dessa motstidiga lydelser gör det svårt att veta vilken tid för överklagande som gäller och på vilket sätt beslutet ska kungöras.

Otydligheten har orsakats av att den aktuella lydelsen i 13 kap. 16 § andra stycket PBL kommer från prop. 2009/10:170. Lydelsen beslutades av riksdagen när man antog PBL år 2010 och återfinns i grundförfattningen (2010:900). Dock trädde 13 kap. 16 § PBL aldrig i kraft med denna lydelse, utan ändrades genom prop. 2010/11:63. Den nu aktuella lydelsen i 13 kap. 16 § PBL har alltså innan den 1 juli 2017 aldrig varit gällande.

Näringsdepartementet har uppmärksammats på problematiken.

Vad får det för konsekvenser?

Av förvaltningsrättsliga principer framgår att otydligheter i lagstiftningen ska tolkas till den enskildes fördel. Det innebär att för det fortlöpande arbetet på byggnadsnämnderna i kommunerna bör överklagandetiden för beslut om lov och förhandsbesked beräknas enligt 13 kap 16 § tredje stycket PBL.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej