Nytt undantag från krav på bygglov för altaner

Nyhet,

Den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i PBL. Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som en nybyggnad, tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Från och med 1 juli 2019 införs ett undantag för vissa altaner till en- och tvåbostadshus som kräver bygglov som tillbyggnad eller en sådan ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 152)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4f

Undantag från krav på bygglov för altaner

Om en altan kräver bygglov för att den är en tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan den från och med 1 juli 2019 vara bygglovsbefriad.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4f

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4f

Undantag från krav på anmälan för altaner


Även om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan. De altaner som blir bygglovsbefriade från och med den 1 juli 2019 kommer inte heller kräva någon anmälan, även om de exempelvis berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

Plan- och byggförordning (2011:338)6 kap 6 §

Även vissa altaner till en- och tvåbostadshus, som inte kräver lov enligt huvudregeln, omfattas inte av krav på anmälan från och med den 1 juli 2019, även om de exempelvis berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt. Följande förutsättningar måste dock vara uppfyllda:

  • altanen vidtas inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadhus, och
  • inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Plan- och byggförordning (2011:338)6 kap 6 §

Undantag från kravet på planenlighet

Åtgärder som inte kräver lov får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Altaner som är bygglovsbefriade från och med 1 juli 2019 kommer dock att få strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Även en altan till ett en- och tvåbostadshus, som inte kräver lov enligt huvudregeln, kommer från och med 1 juli 2019 att få strida mot detaljplan och områdesbestämmelser om den anordnas inom 3,6 meter från en- och tvåbostadshuset eller ett komplementbostadshus. Detta undantag från planenlighet gäller dock inte om den anordnas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Plan och bygglag (2010:900 10 kap 2

10 kap. 2 §3 Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot 1.det lov som har getts för åtgärden, eller2.om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdes-bestämmelser som gäller för området. Åtgärder som avses i 9 kap. 4–4 c §§ får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. En åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Detsamma gäller en åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 §, om åtgärden

1.vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörandekomplementbostadshus, och
2.inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområdesom avses i 8 kap. 13 §.

1 juli 2019 släpps mer vägledning om lagändringen

Boverket håller på att ta fram ytterligare vägledning om lagändringen. En komplett vägledning kommer att publiceras på PBL kunskapsbanken den 1 juli 2019.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej