Nytt 6 kapitel miljöbalken om miljöbedömningar

Nyhet,

Reglerna om miljöbedömning finns i miljöbalkens 6 kapitel. 1 januari 2018 kommer ett nytt 6 kapitel börja gälla vilket kommer att innebära vissa förändringar för hanteringen av miljöbedömningar i planer som upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL. Lagändringen medför också vissa följdändringar i PBL.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i lagsstiftningen.

Varför införs ett nytt 6 kapitel i miljöbalken

Lagändringarna innebär väsentliga förändringar eller omarbetningar av så gott som samtliga bestämmelser i miljöbalkens 6 kapitel. Därför ersätts det nuvarande 6 kap. med ett nytt kapitel.
(jfr prop. 2016/17:200 sid. 69)

Det finns ett antal skäl till varför reglerna i 6 kapitlet miljöbalken ändras.

Ändringar i EU-direktiv

Miljöbalkens 6 kapitel grundar sig på två EU-direktiv, MKB-direktivet och SMB-direktivet. MKB-direktivet gäller verksamheter och åtgärder och SMB-direktivet gäller planer och program. MKB-direktivet har senast ändrats genom det så kallade ändringsdirektivet, direktiv 2014/52/EU. Ändringsdirektivet påverkar alltså miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder, men eftersom reglerna om miljöbedömningar för planer och program finns i samma kapitel och reglerna är tätt sammankopplade ansåg den svenska regeringen att det var lämpligt att göra genomgång av samtliga regler. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 67)

Ändringsdirektivet syftar till att förbättra miljöskyddet, öka kvaliteten på miljökonsekvensbedömningsprocessen, resurseffektivisera och stödja en hållbar tillväxt inom unionen.

Tydligare och mer ändamålsenliga regler

Genom det nya 6 kapitlet miljöbalken gör riksdagen en del ändringar som syftar till att göra reglerna för miljöbedömningar i planer och program tydligare och mer ändamålsenliga. Det har framförts kritik kring tillämpningen av reglerna, till exempel har Naturvårdsverket bland annat uppgett att fokus har legat på dokumentet, miljökonsekvensbeskrivningen, istället för att ligga på att integrera miljöaspekterna i samhällsplaneringen. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 68)

Miljöbedömningens roll i samhällsplaneringen har också ansetts behöva tydliggöras eftersom det har funnits oklarheter kring detta som lett till att det inte alltid gjorts miljöbedömningar för planer och program trots att en miljöbedömning borde ha gjorts. Dessutom är de miljöbedömningar som genomförts av varierande kvalité. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 68)

Nya begrepp

Det nya 6 kapitlet innehåller några nya och några förtydliganden av begrepp.

Nya begrepp är:

  • Strategisk miljöbedömning, en miljöbedömning för planer och program
  • Specifik miljöbedömning, en miljöbedömning för verksamheter och åtgärder.
  • Undersökning, i praxis tidigare kallad behovsbedömning. Denna del av processen blir nu lagstadgad och alla planer som upprättas enligt plan- och bygglagen ska genomgå en undersökning.
  • Liten miljökonsekvensbeskrivning, gäller endast verksamheter och åtgärder. Beteckning på det prövningsunderlag som ska tas fram om inte betydande miljöpåverkan kan antas.

Begreppet miljöeffekter har definierats och tydliggjorts i det kapitlets andra paragraf.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 2 §

Kapitlets struktur

Det nya 6 kapitlet miljöbalken kommer att få en ny struktur jämfört med den tidigare lagstiftningen. De två första paragraferna är gemensamma för hela kapitlet. Därefter kommer den del av kapitlet som handlar om strategiska miljöbedömningar, alltså miljöbedömningar för planer och program. Resterade del av kapitlet rör specifika miljöbedömningar, alltså miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Lagstiftaren har valt att ha denna ordning eftersom miljöbedömningar för planer och program ofta föregår de för verksamheter och åtgärder och det är då logiskt att de bestämmelserna återfinns först i kapitlet.

Vilka förändringar innebär det nya kapitlet för PBL-planer

Det har inte varit meningen att införandet av det nya 6 kapitlet miljöbalken ska innebära några större förändringar jämfört med idag när det gäller miljöbedömningar för planer och program, avsikten har främst varit att förtydliga lagstiftningen.

Behovsbedömning blir undersökning

Den process som tidigare kallats för behovsbedömnings skrivs nu in i lagtexten och får benämningen "undersökning". Undersökningen innebär att den myndighet eller kommun som gör eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska undersöka om planen eller programmets genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det finns också bestämmelser som stadgar vad som ska undersökas och vilka myndigheten kommunen ska samråda med angående undersökningen. Samrådet ska göras med kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. För planer enligt PBL tydliggörs dock att när det gäller samråd med statliga myndigheter ska kommunen enbart samråda med länsstyrelsen.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 5 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan eller inte

Det införs ett krav på särskilt beslut i frågan om planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kravet gäller både översiktsplan och detaljplan. Beslutet ska redovisa omständigheter som både talar för och emot att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och det ska vara tillgängligt för allmänheten. Det särskilda beslutet kan inte överklagas särskilt, utan får överklagas samtidigt som det antagandebeslutet om planen överklagas.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 7 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 8 §

Avgränsningssamråd

Om en strategisk miljöbedömning ska göras ska kommunen samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas. Detta kallas i lagstiftningen avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet ska för planer enligt plan- och bygglagen ske med länsstyrelsen.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Följdändringar i PBL

I PBL kommer det att införas följdändringar på grund av det nya kapitlet i miljöbalken.

För både översiktsplan och detaljplan införs det bestämmelser som anger att om kommunen efter undersökningen kommer fram till att planen inte ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska skälen för det beslutet motiveras i översiktsplanen respektive planbeskrivningen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 4 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33b §

För en detaljplan som kan antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed omfattar en miljöbedömning, ska tiden för granskning förlängas till 30 dagar.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 18 §

Övergångsbestämmelser

För mål och ärenden gällande planer och program som har påbörjats före den 1 januari 2018 ska äldre föreskrifter fortfarande gälla för handläggningen och bedömningen. (Övergångsbestämmelser Miljöbalken 2017:955)

Motsvarande gäller för mål och ärenden om planer enligt PBL som har påbörjats före den 1 januari 2018. (Övergångsbestämmelser PBL 2017:965)

Miljöbedömningsförordning

Den gamla förordningen(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ersätts med Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommande vägledning

Boverket har påbörjat arbetet med att ta fram vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet görs i samarbete med Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets vägledning hittar du här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej