Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny remissrunda om förslag till nya regler om byggnader och tomter

Granskad:
Nyhet

Arbetet med översynen av Boverkets byggregler går in i sin slutliga fas. Boverket har skickat ut sex nya remisser till nya föreskrifter. Syftet med översynen är att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet.

- De nya reglerna tydliggör även rollfördelningen mellan staten och samhällsbyggnadssektorn. Boverket ska ansvara för att förtydliga kraven i lag och förordning, medan branschen har ansvar för att ta fram lösningar som uppfyller kraven och metoder för att verifiera dem, säger Anette Löfgren, uppdragsägare för projektet på Boverket.

De nya föreskrifterna rör områdena:

  • bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m. – handlar om tillämpningen av bestämmelserna om bärförmåga, stadga och beständighet i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.
  • säkerhet i händelse av brand i byggnader – handlar om krav på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader - handlar om utformningskrav och tekniska egenskapskrav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader.
  • bostäders lämplighet för sitt ändamål - handlar om krav på bostäder vid uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.
  • krav på tomter m.m.- handlar om krav för obebyggda tomter som ska bebyggas när det gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, framkomlighet för utryckningsfordon och skydd mot olyckor.
  • ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd samt upphävande av Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnader och Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023. 

De nya författningarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Äldre regler ska enligt förslag till övergångsbestämmelser få tillämpas under en ettårsperiod därefter, dvs. till och med den 30 juni 2025.

Boverkets remisser

Nästa steg

Boverket arbetar med att ta fram vägledningar som kommer finnas på Boverkets webbplats när de nya författningarna träder i kraft. Det kommer finnas en vägledning för respektive område som ska göra det lättare för den aktör som ska använda sig av en regel att förstå hur den ska tolkas.

Eftersom syftet med förändringen av byggreglerna är att byggbranschens aktörer ska ges större möjlighet att ta fram effektiva lösningar, kommer Boverkets vägledningar inte kunna ge svar på allt, utan branschen kommer behöva arbeta fram egna vägledningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen