Komplett vägledning om planbestämmelser

Nyhet,

Nu finns äntligen en komplett vägledning om planbestämmelser och en uppdaterad version av Planbestämmelsekatalogen på PBL kunskapsbanken! Sedan tidigare finns vägledningstexter till stora delar av det allmänna rådet för planbestämmelser (DPB BFS 2014:5) på PBL kunskapsbanken. Nu publiceras två nya textpaket som handlar om egenskapsbestämmelser för allmän plats och egenskapsbestämmelser för kvartersmark. I och med detta finns nu en komplett vägledning med texter om varje punkt i det allmänna rådet.

Vägledningstexterna beskriver bland annat vad som ingår i olika bestämmelser och hur varje bestämmelse kan användas. Texterna beskriver också vilka konsekvenser olika bestämmelser kan leda till i olika situationer och hur de tillämpas i bygglov, vid fastighetsbildning eller på annat sätt.

Bestämmelserna måste gå att tillämpa

Varje planbestämmelse fyller ett syfte i den aktuella planen och att det är därför viktigt att bestämmelserna går att tillämpa och följa upp. En planbestämmelse kan ha stöd i 4 kap PBL, vara välformulerad och tydlig men bli helt verkningslös om det inte finns någon som tar hand om den i kommande processer. Att reda ut hur planbestämmelserna kan tillämpas har därför varit en viktig del i framtagandet av texterna och flera olika kompetenser som planarkitekter, arkitekter, lantmätare, jurister och experter på bygglov, byggregler, risk, hälsa, vatten, ekosystemtjänster, kulturmiljöer med mera har på olika sätt deltagit i arbetet. Det innebär att de nya texterna ger mer stöd till användarna än i tidigare vägledningar från Boverket, till exempel de gamla böckerna om detaljplan och områdesbestämmelser.

Annan uppdaterad vägledning

Förutom de helt nya vägledningstexterna om egenskapsbestämmelser så har en del andra texter uppdaterats och kompletterats. Bland annat så har texten om administrativa bestämmelser om ändrad lovplikt uppdaterats utifrån de lagändringar som trädde i kraft 1 augusti 2018. Det finns också en ny text om beteckningar som inte längre används.

Planbestämmelsekatalogen uppdateras

Samtidigt som de nya texterna publiceras på PBL kunskapsbanken så uppdateras även Planbestämmelsekatalogen. I den nya versionen har katalogen kompletterats med en del nya bestämmelser som tidigare saknats och vissa felaktigheter har rättats till. Till exempel har bestämmelser lagts till som gör det möjligt att digitalisera äldre bestämmelser om våningsantal så att de blir analyserbara.

I slutet av juni publicerades också en ny version av e-tjänsten Planbestämmelsekatalogen på PBL kunskapsbanken. Utseende- och funktionsmässigt har tjänsten utvecklats och förbättrats genom två stora förändringar. Den första förändringen i e-tjänsten är att alla tre funktioner – "Tolka detaljplan", "Ny detaljplan" och "Fri sökning" – har slagits ihop till en enda. Den andra stora förändringen är att vi gått från sökfunktioner till listvyer. Detta ger förbättrade träfflistor med ett komplett resultat.

Mer information

Ta del av vägledningen och planbestämmelsekatalogen via länkarna under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej