Kommunexempel på riskhantering

Nyhet,

För att visa hur frågor om hälsa och säkerhet, och frågor om risk för olyckor, översvämning och erosion kan hanteras i planeringsskedet har Boverket gjort nedslag i vardagsarbetet i en rad kommuner runt om i landet. Planerare, stadsarkitekter, länsstyrelser med flera berättar om sitt arbete. Fokus ligger på hur frågor om hälsa- och säkerhet behandlas på olika nivåer i kommunerna, i arbetet för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande.

Exempelsamling som växer

Här följer de första kommunexemplen om hur olika typer av riskfrågor behandlas, fler kommer att läggas ut efter hand.

  • Frihamnen i Göteborg. Vi får inblickar i ett detaljplanearbete där en mycket komplex planeringssituation med en rad olika riskkällor presenteras.
  • Inre hamnen i Norrköping. Hur hanteras frågor om farligt godstrafik och Sevesoanläggningar när en rad nya detaljplaner ska tas fram.
  • Ale kommun. Kan mark som är olämplig att bebygga förvandlas till lämplig? Frågor om skred och ras belyses i ett exempel från Ale kommun.
  • I Botkyrka, Tumba handlar det om flytt av en farligt godsled, något som kan möjliggöra ökat bostadsbyggande.

Boverket tar inte ställning i sak, utan presenterar en blandning av intressanta och komplexa planeringssituationer.

Läs mer

Ta del av de olika exemplen under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej