Ekosystemtjänster i den byggda miljön

Nyhet,

Människan är beroende av naturen och de tjänster som den ger. Naturen ger oss syre, mat och rent vatten. I den byggda miljön renar naturen luft, tar hand om dagvatten, ger hälsa och rekreation, ekosystemtjänster som skapar hälsosammare och bättre klimatanpassade städer och tätorter. Boverket har utökat sin vägledning om hur ekosystemtjänster kan bevaras, utvecklas och skapas genom tillämpning av plan- och bygglagen (PBL).

Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Den handlar om varför och hur vi kan integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster och på så sätt skapa en både mer hållbar och en bättre livsmiljö.

Vägledningen har fokus på ekosystemtjänsterna i den byggda miljön och hur dessa tjänster kan integreras i fysiska planeringen, vid bygglov, i byggande och i förvaltning med syfte att skapa levande städer och tätorter. Den svarar på frågorna vad, varför, när och hur ekosystemtjänster kan integreras i arbetet.

Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med:

  • översiktsplanering,
  • detaljplanering,
  • bygglov, marklov och förhandsbesked,
  • byggande, såväl nybyggnad som ändring av byggnad eller anläggning av utemiljö, eller
  • förvaltning av fastigheter på kvartersmark eller allmän plats.

Vägledningen kan också vara relevant för en större krets, exempelvis för handläggare inom naturvård, för konsulter, för beslutsfattare och i utbildningar.

Veta mer

Ta del av vägledningen via länken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej