Ändringar i PBL och PBF, ikraftträdande 1 juni och 1 juli 2016

Nyhet,

1 juni 2016 ändras plan och bygglagen, PBL. Ändringen gäller instansordningen för överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser.

1 juli 2016 sker en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Det införs en handläggningstid för anmälningsärenden.

Ny instansordning för överklagade detaljplaner från 1 juni 2016

Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas till länsstyrelsen utan istället till mark- och miljödomstolen. Ordningen gäller för beslut som tas från och med 1 juni 2016.

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 2a §

Ändringen föreslogs i regeringens proposition 2015/16:55, "En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser". Ändringen innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till länsstyrelsen utan istället till mark- och miljödomstolen.

Syftet med lagändringen är att med bibehållen rättssäkerhet effektivisera prövningen av överklagade planer så att detaljplaner och områdesbestämmelser snabbare ska kunna vinna laga kraft. Propositionen anger att avsikten i förlängningen är att angelägna samhällsbyggnadsprojekt, som byggandet av nya bostäder, ska kunna påbörjas och färdigställas tidigare och till en lägre kostnad än i dag (jfr prop. 2015/16:55 sid. 1).

En annan tanke med ändringen är att stärka länsstyrelsens roll som samrådspart och pådrivare för den kommunala planeringen av bostadsförsörjningen och mark- och vattenanvändning. Länsstyrelsen ska därmed på ett aktivare sätt kunna företräda statliga intressen och verka för att regeringens mål inom olika politikområden, inte minst inom bostadsförsörjningsområdet, blir tillgodosedda inom ramen för den kommunala planeringen (jfr prop. 2015/16:55 sid. 1).

Rent praktiskt inlämnas även fortsättningsvis överklagandet till kommunen som efter rättidsprövningen skickar överklagandena av detaljplaner till mark- och miljödomstolen.

Handläggningstid införs för anmälningsärenden från 1 juli 2016

Ändringen innebär att byggnadsnämnden ska fatta beslut i ett anmälningsärende inom fyra veckor räknat från den dag då samtliga behövliga uppgifter inkom till nämnden. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är dock tidsfristen åtta veckor. (PBF 6 kap 7 §)

Regeringen har även kompletterat paragrafen med en upplysning om att bestämmelser om mottagningsbevis finns i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. (PBF 6 kap 7 §)

I likhet med bestämmelserna om tidsfrister för avgörande av bygglov och förhandsbesked finns det inga sanktioner kopplade till bestämmelsen om byggnadsnämnden inte klarar att hålla de angivna tiderna.

För anmälningar som har kommit in till byggnadsnämnden före den 1 juli 2016 gäller inte någon tidsfrist. (övergångsbestämmelserna p. 2)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej