Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändringar i PBF den 1 jan 2023 om byggsanktionsavgift för tidsbegränsat bygglov

Granskad:
Nyhet

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. De nya bestämmelserna om byggsanktionsavgift för att inte ha återställt innan ett tidsbegränsat bygglov har gått ut trädde dock inte i kraft förrän den 1 januari 2023.

Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut ska platsen eller byggnadsverket som lovet avser återställas till samma skick som det var innan den tidsbegränsade åtgärden vidtogs. Om tiden har förlängts ska platsen eller byggnadsverket i stället återställas innan den nya tiden har gått ut. Platsen eller byggnadsverket behöver inte återställas om byggnadsnämnden har gett ett permanent bygglov för åtgärden. Det krävs inte bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan för åtgärder som vidtas för att återställa en plats eller ett byggnadsverk.

Från och med den 1 januari 2023 ska en byggsanktionsavgift tas ut om återställande inte har skett innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet har gått ut.

33 b §
  Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut ska den plats eller det byggnadsverk som lovet avser återställas. Om tiden har förlängts ska platsen eller byggnadsverket i stället återställas innan den nya tiden har gått ut.

Bestämmelserna om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan i denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller inte för åtgärder som vidtas för att återställa en plats eller ett byggnadsverk enligt första stycket.

Trots första stycket behöver platsen eller byggnadsverket inte återställas om byggnadsnämnden har gett bygglov som inte är tidsbegränsat för åtgärden. Lag (2022:909) .

26 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en nybyggnad 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Förordning (2022:910).

27 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en tillbyggnad 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. Förordning (2022:910).

28 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en ändring av en byggnad som innebär ändrad användning 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Förordning (2022:910).

29 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en ändring av en byggnad som innebär att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Förordning (2022:910).

30 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en ändring av en byggnad som avser byggnadens yttre utseende 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Om en åtgärd enligt första stycket avser ett fönster eller en dörr, är byggsanktionsavgiften 0,0625 prisbasbelopp per fönster eller dörr som berörs.

Om en åtgärd enligt första stycket avser en balkong, altan eller entré, är byggsanktionsavgiften 0,125 prisbasbelopp per balkong, altan eller entré. Förordning (2022:910).

31 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en annan anläggning än en byggnad
   1. 0,75 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
   2. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
   3. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana,
   4. 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats,
   5. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga produkter eller varor,
   6. 1,25 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,
   7. 1,25 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
   8. 0,0125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank, och
   9. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller en transformatorstation.
Förordning (2022:910).

32 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en skylt 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens area, och för en ljusanordning 0,03 prisbasbelopp.
Förordning (2022:910).

Återställande efter tidsbegränsat bygglov

När byggsanktionsavgift ska tas ut

Guide för beräkning av sanktionsavgifter

Förarbeten

Du kan läsa mer om ändringarna i Regeringens proposition.

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn, prop. 2021/22:149 (på Sveriges riksdags webbplats)

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen