På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte längre används

Om ett byggnadsverk för industriändamål inte längre används, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att anordna stängsel kring det, om det behövs till skydd mot olycksfall.

Vem riktas föreläggandet om stängsel till

Ett föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte längre används får riktas till ägare av byggnadsverk. Förelägganden mot juridiska personer ska riktas direkt mot den juridiska personen och inte mot dess ställföreträdare.

(JO 1972 sid. 433)

Om byggnadsverket byter ägare kan byggnadsnämnden med stöd av en bestämmelse i lagen om viten förelägga den berörde ägaren att lämna nämnden uppgift om den nye ägarens eller innehavarens namn och adress. Även ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Tillfälle att yttra sig

Innan byggnadsnämnden meddelar ett föreläggande ska byggnadsnämnden enligt förvaltningslagen ge den som föreläggandet är tänkt att riktas till tillfälle att yttra sig.

Nämnden ska kommunicera material i ärendet med den som ska få tillfälle att yttra sig. Exempel på material är skrivelser med klagomål från anmälare, minnesanteckningar som gjorts efter muntliga klagomål, dokumenterade iakttagelser som gjorts vid besök på platsen, remissvar och andra skrivelser från personer som i ett tidigare skede av ärendets handläggning beretts tillfälle att yttra sig samt annat faktaunderlag som myndigheten på olika sätt erhållit. Kommunicering behöver inte göras om ärendet är så brådskande att avgörandet inte kan uppskjutas, till exempel med hänsyn till riskerna för människors hälsa och säkerhet. Kommunicering behöver heller inte göras i fråga om sådant som saknar betydelse för ärendets utgång.

Ingen rätt till ersättning vid skada

Om ägaren av ett byggnadsverk drabbas av skada på grund av ett föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte längre används går det inte att med stöd av plan- och bygglagen, PBL, få ersättning av kommunen.

Föreläggande om stängsel får förenas med olika verkställighetsmedel

Ett föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte längre används får förenas med vite eller med bestämmelser om utförande på den försumliges bekostnad. Har den utsatta tiden i föreläggandet gått ut utan att åtgärden har utförts kan byggnadsnämnden begära handräckning av Kronofogdemyndigheten. Nämnden har också möjlighet att istället för att begära handräckning utfärda ett nytt rättelseföreläggande.

Om ett föreläggande om stängsel förenas med vite eller en upplysning om att åtgärden som föreläggandet avser kan komma att utföras på den försumliges bekostnad får beslutanderätten inte delegeras. Detta innebär att en enskild tjänsteman inte får fatta ett sådant beslut, utan det måste tas av byggnadsnämnden.

Föreläggande om stängsel kan gälla omedelbart

Som huvudregel gäller att ett beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas. Byggnadsnämnden får dock bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. Detta kan beslutas även om föreläggandet har förenats med vite eller bestämmelse om tvångsutförande. Det är inte avsett att den här möjligheten ska få generell användning utan byggnadsnämnden måste i varje enskilt fall pröva behovet av att beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden ska särskilt ta hänsyn till om det är bråttom med att genomföra åtgärderna eller om det finns anledning att misstänka åtgärder i förhalningssyfte.

 

(jfr Didón m.fl. (okt 2015). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 11:38)

Överklagande

Beslut om föreläggande om stängsel får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej