Prövning av lov och förhandsbesked

En stor del av handläggningen av lov och förhandsbesked är att pröva om åtgärden uppfyller de krav som finns i plan- och bygglagstiftningen. Dessa krav måste vara uppfyllda för att ansökan om lov ska kunna beviljas och förhandsbesked ska kunna ges. Det görs olika prövningar beroende på vilken åtgärden är och om den ska utföras inom eller utanför detaljplanelagt område. Fördjupade texter om de olika prövningarna finns i menyn.

Bygglov och förhandsbesked

Vid nybyggnad utanför detaljplan ska en så kallad lokaliseringsprövning göras. Det innebär att en bedömning görs om platsen är lämplig att bebygga med det som ansökan gäller. Om det finns områdesbestämmelser ska åtgärden även följa dessa. Det kan även behöva göras en prövning om lokaliseringen innebär att platsen behöver planläggas.

När en detaljplan tas fram görs motsvarande lokaliseringsprövning för hela planområdet. Vid prövning av bygglov inom detaljplan görs därför ingen lokaliseringsprövning utan istället prövas om kravet på planenlighet uppfylls, det vill säga om utgångsläget och åtgärden stämmer överens med detaljplanen.

För bygglov både inom och utanför detaljplanelagt område omfattar prövningen, förutom lokaliserings- och planenlighetsprövning en bedömning om åtgärden uppfyller kraven på bland annat:

  • lämplig utformning och placering,
  • betydande olägenhet,
  • lämplighet för sitt ändamål,
  • god form, färg och materialverkan,
  • tillgänglighet och användbarhet,
  • tomtens anordnande,
  • varsamhet, och
  • förvanskningsförbud.

Rivningslov

Vid prövning av rivningslov kontrolleras om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det görs även en bedömning om byggnaden eller byggnadsdelen bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Marklov

Vid prövning av marklov kontrolleras att åtgärden inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Det bedöms även bland annat om åtgärden hindrar eller gör det svårt att använda området för bebyggelse eller om åtgärden medför störningar eller betydande olägenhet för omgivningen.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej