På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Småbåtshamnar

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra småbåtshamnar.

För att anordna, flytta eller väsentligt ändra småbåtshamnar krävs bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Oavsett om en småbåtshamn kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en småbåtshamn

Det finns ingen definition av småbåtshamn i plan- och bygglagstiftningen. Småbåtshamn är inte heller definierat i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en småbåtshamn en hamn för mindre fritidsbåtar.

En småbåtshamn är i dagligt tal en brygga, kaj eller liknande med plats för flera mindre båtar. Båtarna kan vara fritidsbåtar, båtar för yrkesfiske och båtar för sjötrafik.

När krävs bygglov för småbåtshamnar

Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en småbåtshamn. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglovsplikten gäller oberoende vad småbåtshamnen är till för. Det innebär att bygglov även krävs om småbåtshamnen är till för yrkesfiske. Trots att fiske jämställs med jord- och skogsbruk är inte bryggor för fiske undantagna från krav på bygglov. Detta eftersom undantaget från kravet på bygglov för ekonomibyggnader endast gäller för byggnader och inte för anläggningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 683)

Vid bedömningen om en småbåtshamn kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • anläggningens storlek och omfattning
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Anläggningens storlek och omfattning

Det krävs en viss storlek och omfattning för att en småbåtshamn ska vara bygglovspliktig. Med omfattning menas hur många båtplatser småbåtshamnen har. Rättspraxis tyder på att det i de flesta fall krävs flera båtplatser för att småbåtshamnen ska vara bygglovspliktig. Mindre bryggor med enstaka båtplatser är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Men även en småbåtshamn med enbart en båtplats kan kräva bygglov om hamnen medför en stor omgivningspåverkan eller har stor påverkan på allmänna intressen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en småbåtshamn ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och anordnande av exempelvis bryggor eller kajer. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. Om någon exempelvis förankrar sin båt vid en naturlig strandkant innebär det inte att det är en bygglovspliktig småbåtshamn. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas exempelvis vilka konsekvenser småbåtshamnen har för närboende exempelvis i form av ökad trafik och buller. En småbåtshamn för abonnemangstrafik eller båttaxi medför ofta mer omgivningspåverkan än en brygga för privat bruk vilken kan medföra att bygglov krävs. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682, KR Jönköping 2003-05-23, mål nr 1496-03)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan småbåtshamnen har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. En bedömning måste göras i varje enkelt fall. En småbåtshamn kan ha olika påverkan på olika platser. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Ändrad lovplikt för småbåtshamnar

Det krävs inte bygglov om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en småbåtshamn.

Rättspraxis

I ett rättsfall ansåg domstolen att en flytbrygga var en bygglovspliktig småbåtshamn. Den aktuella bryggan var 40 meter lång och 3 meter bred inklusive landfästet. Domstolen ansåg att den nya bryggan var så stor att den var att betrakta som en småbåtshamn. Det gällde oavsett om den befintliga bryggan hade funnits eller inte. (KR Stockholm 2007-05-28 mål nr 7744-05)

I en annan dom prövades en brygga som var 30 meter lång och hade plats för 12 båtar. I omedelbar närhet till den tilltänkta bryggan fanns en befintlig brygga med cirka 8-10 båtplatser. Domstolen ansåg att två bryggor med cirka 20 båtplatser var att se som en bygglovspliktig småbåtshamn. (KR Göteborg 2009-10-08, mål nr 7941-08)

En brygga som var 64 m2 ansågs i ett rättsfall vara en del av en bygglovspliktig småbåtshamn. Bryggan var placerad i anslutning till en befintlig småbåtshamn. Domstolen konstaterade att den aktuella brygga utgjorde en del av den befintliga småbåtshamnen och att bygglov krävdes för bryggan. (MÖD 2014-12-09 mål nr P 5880-14)

Mark- och miljödomstolen ansåg att en brygga med plats för 9 båtar inte var en bygglovspliktig småbåtshamn. Bryggan var 12,1 meter lång och 2,4 meter bred. (MMD Nacka 2014-07-08 mål nr P 3951-13)

En befintlig brygga i en smal vik skulle förlängas med cirka 7 meter och skulle bli cirka 30 meter lång. Bryggan hade 15 båtplatser. Antalet båtplatser skulle inte utökas utan avsikten med förlängningen var att möjliggöra att större båtar skulle kunna lägga till vid bryggan. Bryggan var i första hand avsedd att erbjuda båtplats för fastighetsägare i området. Bryggan hade även gästplatser och tilläggsplats för taxibåtar. I anslutning till bryggan fanns ett markområde på 500 m2 för parkering i samband med transporter till och från bryggan. Med hänsyn till den storlek bryggan skulle få, den tilltänkta användningen och det dominerande inslag den skulle få i den smala viken ansåg domstolen att bryggan genom utökningen blev en bygglovspliktig småbåtshamn. (KR Stockholm 2001-06-18 mål nr 4120-2000)

En brygga till en enskild fastighet krävde inte bygglov. Det framgår inte i domen hur stor bryggan var och inte heller om det fanns en eller flera båtplatser vid bryggan. Domstolen konstaterade att det inte krävs bygglov för enstaka bryggor. (RÅ 1993 ref 2)

I en dom prövades en kajanläggning för en mindre ångbåt. Kajanläggningen utgjordes av en cirka 50 m2 stor träkonstruktion vars ena långsida hade landfäste vid en strandkant. Bryggan utgjorde hemmahamn för en mindre ångbåt för abonnemangstrafik. Den utgjorde därmed inte en brygga för en enskild fastighet för privata småbåtar utan var en större anläggning för kommersiellt bruk. Trots att mindre bryggor med enstaka båtplatser oftast inte kräver bygglov ansåg domstolen att den aktuella brygganläggningen krävde bygglov. Detta med hänsyn till den omgivningspåverkan, främst genom ökad trafik, som kajanläggningen i kombination med båtturerna kunde förväntas medföra. Att det var fråga om endast en förhållandevis liten brygga hade ingen betydelse. (KR Jönköping 2003-05-23 mål nr 1496-03)

Krävs rivningslov för småbåtshamnar

För att ta bort småbåtshamnar krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en småbåtshamn kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens , tillstånd för vattenverksamhet eller för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej