På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skidbackar med liftar

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra skidbackar med liftar.

För att anordna, flytta eller väsentligt ändra en skidbacke med lift krävs bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Oavsett om en skidbacke med lift kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en skidbacke med lift

Det finns ingen definition av skidbacke i plan- och bygglagstiftningen. Skidbacke är inte heller definierat i TNC eller Nationalencyklopedin, NE.

En skidbacke uppfattas oftast som en anordnad plats där utförsåkning på skidor, snowboard eller liknande utövas. Det är vanligt att flera skidbackar anordnas i anslutning till varandra. I anslutning till skidbackar finns vanligtvis en eller flera skidliftar.

Det finns ingen definition av lift i plan- och bygglagstiftningen eller TNC. Enligt NE är en skidlift en transportanläggning vid skidbacke för förflyttning av skidåkare till startområdet. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk, skidlift. Hämtad 2017-12-07)

Det finns olika typer av skidliftar. Det finns exempelvis släpliftar där skidåkaren dras fram på marken med en knapplift eller ankarlift och sittliftar där skidåkaren sitter i en stol eller soffa på en linbana ovan mark.

Det finns ofta byggnader eller andra anläggningar i anslutning till en skidbacke. Det kan exempelvis vara värmestugor, restauranger, omklädningsbyggnader, förråd eller parkeringsplatser.

När krävs bygglov för skidbackar med liftar

Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en skidbacke med lift. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. En väsentlig ändring av skidbackar med liftar kan exempelvis vara att en skidanläggning utökas med ytterligare en skidbacke eller lift. Vid bedömningen om en skidbacke med lift kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • verksamhetens karaktär och omfattning
  • anläggningens storlek
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Verksamhetens karaktär och omfattning

Verksamheten måste ha en viss karaktär och omfattning för att vara en bygglovspliktig skidbacke med lift. Exempel på vad som kan påverka är hur många besökare som förväntas.

Anläggningens storlek

En anledning till att skidbackar med liftar är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en skidbacke med lift ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och inrättande av en skidlift. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. Om någon använder exempelvis en naturlig backe för skidåkning innebär det inte att det är en bygglovspliktig skidbacke. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser skidbacken med lift har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan skidbacken med lift har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Även om en skidbacke med lift inte kräver bygglov kan andra åtgärder i anslutning till skidbacken kräva bygglov. Det kan exempelvis vara en byggnad eller en parkeringsplats som uppförs i anslutning till en skidbacke. Om marknivån ändras kan marklov krävas även om skidbacken inte kräver bygglov.

Ändrad lovplikt för en skidbacke med lift

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en skidbacke med lift.

Krävs rivningslov för en skidbacke med lift

För att ta bort en skidbacke med lift krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader i anslutning till skidbacken kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en skidbacke kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en skidbacke med lift kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, samråd om ingrepp i naturmiljön eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej