På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kabinbanor

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra kabinbanor.

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en kabinbana krävs bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Oavsett om en kabinbana kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en kabinbana

Det finns ingen definition av kabinbana i plan- och bygglagstiftningen. Kabinbana är inte heller definierat i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en kabinbana en linbana med stora vagnar vanligtvis två till antalet, i dubbelriktad trafik, den ena på väg uppåt, den andra nedåt, för persontransport. (Nationalencyklopedin, ordbok, kabinbana. Hämtad 2017-11-28)

En kabinbana kan även vara en linbana med flera vagnar som exempelvis gondolbanor.

Kabinbana i snöigt landskap. Foto: Scandinav
Exempel på kabinbana. Foto:
Gondolbana över massor av snö. Foto: Johnér
Exempel på gondolbana. Foto:

En kabinbana förekommer ofta i anslutning till någon annan anläggning så som en skidbacke, i en djurpark eller för att transportera människor över land- eller vattenområden. Det finns ofta byggnader eller andra anläggningar i anslutning till en kabinbana. Det kan exempelvis vara servicebyggnader, biljettkiosker eller parkeringsplatser.

När krävs bygglov för kabinbanor

Bygglovs krävs för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en kabinbana. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Men vid bedömningen om en kabinbana kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • anläggningens storlek och omfattning
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Anläggningens storlek och omfattning

En anledning till att kabinbanor är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en kabinbana ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av anordningar. Vid uppförande av en kabinbana krävs normalt omfattande markarbeten. Kabinbanan består ofta av större anordningar som stolpar, linor och korgar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser kabinbanan har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller eller ljusstörningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan kabinbanan har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. Kabinbanor är belägna över marken och kan därför ofta ha en stor påverkan på landskapsbilden. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Andra åtgärder i anslutning till en kabinbana kan kräva bygglov. Det kan exempelvis vara en byggnad eller en parkeringsplats som uppförs i anslutning till en kabinbana. Om marknivån ändras kan marklov krävas.

Ändrad lovplikt för en kabinbana

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en kabinbana.

Krävs rivningslov för kabinbana

För att ta bort en kabinbana krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader i anslutning till kabinbanan kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en kabinbanan kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en kabinbana kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, samråd om ingrepp i naturmiljön eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej