På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tema länsstyrelsens tillsynsvägledande insatser

I länsstyrelsernas regleringsbrev från år 2019, uppdrag 37, framgick att länsstyrelserna skulle redovisa vilka tillsynsvägledande insatser som de har genomfört i respektive län. Länsstyrelserna har i samråd med Boverket utformat en enkät som alla länsstyrelser i olika omfattning har svarat på.

Ingen tillsynsvägledare arbetar heltid

I enkäten ställdes frågan om hur många årsarbetskrafter som tillsynsvägledningen motsvarar. En tredjedel av länsstyrelserna uppger att arbetsinsatsen motsvarar högst 0,2 årsarbetskrafter. Resten av länsstyrelserna uppger att det motsvarar mellan 0,2 och 0,5 årsarbetskrafter. Detta innebär att de som arbetar med vägledning också har andra arbetsuppgifter. De vanligaste övriga arbetsuppgifterna är samråd och granskning av planer, tillsyn över planer respektive överklagade beslut enligt plan- och bygglagen, PBL.

Länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan, är den en tillgång?

För att länsstyrelserna ska kunna planera sitt arbete för kommunernas behov av vägledning ska de upprätta en treårig tillsynsvägledningsplan enligt 8 kap. 16 § plan- och byggförordningen, PBF.

Av enkätsvaren uppger 14 länsstyrelser att de har en aktuell tillsynsvägledningsplan. Av de sju länsstyrelser som inte har uppdaterat sin plan, är det framför allt resursbrist och omprioriteringar som anges som orsaker. En länsstyrelse uppger att man kommer att revidera den under 2020. En annan länsstyrelse uppger att man inte har gjort någon plan eftersom man har regelbundna plan- och byggträffar med kommunerna i länet. Andra anledningar till att länsstyrelserna inte har upprättat en plan är personalomsättning och att tillsynsvägledning inte har efterfrågats från kommunerna.

Resultatet från årets enkät visar att det är marginellt fler länsstyrelser som inte har en aktuell plan jämfört med tidigare. De senaste fem åren har det varit mellan fyra och sex länsstyrelser per år som inte har en aktuell plan. Det framgår också att av de länsstyrelser som inte har aktualiserat sin tillsynsvägledningsplan så är det flera länsstyrelser som återkommer under flera år.

Av 2019 års enkät så framgår att av de länsstyrelser som inte har en aktuell plan, så är det endast en som inte har bedrivit någon tillsynsvägledning.

Vad innebar länsstyrelsernas tillsynsvägledning under 2019?

Målet med länsstyrelsernas tillsynsvägledning är att bidra till en effektiv, rättssäker och enhetlig tillämpning av PBL, i kommunerna. I enkäten som skickades till länsstyrelserna fanns svarsalternativ när det gäller hur länsstyrelserna hade utfört sin vägledning:

 • Enskilt möte med kommun
 • Stormöte med kommunerna inom länet
 • Stormöte med kommunerna över länsgränserna
 • Vägledning via telefon och e-post på förfrågan från kommun
 • Riktad insats på specifikt ämnesområde
 • Annan aktivitet

De svarsalternativ när det gäller vilket ämnesområde som tillsynsvägledningen avsåg var följande:

 • Tillsyn över byggnadsåtgärder
 • Tillgänglighet på allmänna platser och i publika lokaler
 • Hissar och andra motordrivna anordningar
 • Lekplatser
 • Obligatorisk ventilationskontroll
 • Olovlig byggnation
 • Ovårdade tomter och förfallna byggnader
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Taksäkerhet
 • Annat

Av 21 länsstyrelser har fyra inte uppgett något svar på dessa frågor.

Enskilt möte med kommun

Tio länsstyrelser uppger att enskilda möten med kommuner har genomförts. De ämnen som oftast avhandlades var tillsyn över byggnadsåtgärder, tillgänglighet på allmänna platser och i publika lokaler, olovlig byggnation samt ovårdade tomter och förfallna byggnader. Övriga ämnen var bland annat enkäterna, tillsynsplan, uppföljning och utvärdering av tillsynen, geotekniska risker i plan- och byggprocessen samt vägledning om lokaliseringsprövning inom riksintresseområde.

Stormöte med kommunerna inom länet

Åtta länsstyrelser har haft stormöten med kommunerna inom länet. De ämnen som oftast avhandlades var tillsyn över byggnadsåtgärder, olovlig byggnation samt skyltar och ljusanordningar.

Stormöte med kommunerna över länsgränserna

Två länsstyrelser uppger att man har haft stormöten med kommunerna över länsgränserna. De ämnen som oftast avhandlades var tillgänglighet på allmänna platser och i publika lokaler, tillsyn över byggnadsåtgärder, olovlig byggnation samt ovårdade tomter och förfallna byggnader.

Vägledning via telefon och e-post på förfrågan från kommun

15 länsstyrelser har haft vägledning via telefon och e-post från kommuner. De ämnen som oftast avhandlades var olovlig byggnation, ovårdade tomter och förfallna byggnader samt tillsyn över byggnadsåtgärder.

Riktad insats på specifikt ämnesområde

Hos sex länsstyrelser har riktade insatser inom ett specifikt ämnesområde genomförts. De ämnen som bland annat avhandlades var olovlig byggnation, tillsyn över byggnadsåtgärder samt tillgänglighet på allmänna platser och i publika lokaler.

Annan aktivitet

Tre länsstyrelser uppger att andra aktiviteter än det som nämnts ovan har utförts. En av länsstyrelserna har genomfört två stormöten med jurister från mark- och miljödomstolen och Boverket. Andra aktiviteter var att starta en samordningsgrupp mellan kommunerna och länsstyrelse i byggfrågor, skriva nyhetsbrev om plan- och byggfrågor samt upprätta skriftliga handläggarstöd om obligatorisk ventilationskontroll och byggsanktionsavgifter. I ett annat län har en samordningsgrupp för bygglovschefer inrättats som avhandlar frågor om tillsyn och tillämpning av PBL i övrigt.

Erfarenheter

I enkäten har länsstyrelserna fått möjlighet att i fritext beskriva sina erfarenheter från arbetet med tillsynsvägledning. Det framkommer att trots ett stort behov från kommunerna av vägledning, så nedprioriteras arbetet på grund av bristande finansiering, vilket också länsstyrelserna har framförts i Boverkets enkäter under flera år. Det framgår också att det finns svårigheter att rekrytera kompetent personal, särskilt med byggnadstekniskt kunnande. En länsstyrelse uppger att man har prioriterat insatser mot planenheten istället för byggnadsnämnden.

De mest uppskattade aktiviteterna är fysiska handläggarträffar, där erfarenheter kan utbytas mellan handläggare både inom kommun och länsstyrelse. Kommunala handläggare upplever att man saknar vana att arbeta med tillsynsärenden och att dessa uppfattas som svåra och tidsödande. Tillsynsarbetet får ofta stå tillbaka då handläggning av lov prioriteras högre.

Länsstyrelserna upplever också att det finns olika tolkningar av PBL, vilket har etablerat olika ”sanningar” i olika kommuner.

Ett önskemål som framförs är att kunna arbeta mer förebyggande.

Under 2019 har ett par länsstyrelser satsat extra på utbildningar för politiker och deras myndighetsroll, då det har kommit in nya ledamöter efter valet. Även nämnderna uppskattar det personliga mötet.

En länsstyrelse påtalar den ibland svåra balansgången mellan vägledning och ställningstagande i enskilda ärenden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej