Statistik tillsyn

Boverket och länsstyrelserna ska enligt plan- och byggförordningen, PBF, och uppdrag i regleringsbreven följa upp samt utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Här sammanställs den senaste statistiken gällande 2016. Sammanställningen visar bland annat att tendensen är att kommunerna öppnat fler tillsynsärenden och att en högre andel kommunala tillsynsbeslut står sig vid överklagande till länsstyrelsen.

Uppgifter om antal tillsynsärenden och vad de har gällt har hämtats in från kommunerna via Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät för 2016, samt att jämförelse görs med tidigare års enkätsvar. Totalt har 244 kommuner besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 84 procent. Svarsfrekvensen för 2015 var 92 procent. Kommunerna som besvarat enkäten har inte alltid besvarat alla frågor och någon kvalitetsgranskning av svaren har inte gjorts.

Uppgifter om antal överklagade och avgjorda tillsynsbeslut har hämtats in från länsstyrelserna via Boverkets Plan- och byggenkät gällande 2016. Samtliga 21 länsstyrelser har besvarat enkäten, men i vissa fall har inget svar angetts.

Under Öppna data redovisas svaren för respektive kommun och län.

Fler tillsynsärenden

Totalt sett är tendensen att kommunerna har öppnat fler tillsynsärenden under 2016 jämfört med 2015, trots att det är färre kommuner som har svarat på enkäten. 2014 uppgav kommunerna att de hade öppnat 9 678 tillsynsärenden, motsvarande siffra för 2015 var 11 281 och år 2016 hade 12 560 ärenden öppnats. Ökningen kan bero på att kommunerna arbetar mer med tillsyn än tidigare.

Majoriteten av tillsynsärendena har påbörjats via inkomna anmälningar, men 135 kommuner svarar att de har öppnat egeninitierade ärenden under 2016. Under 2015 var det 137 kommuner som tagit eget initiativ till tillsynsärenden.

Antal tillsynsärenden som påbörjats/öppnats under 2016 fördelat på inkomna respektive egeninitierade.
4.3a. Antal tillsynsärenden som påbörjats/öppnats under 2016 fördelat på inkomna respektive egeninitierade. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Ärenden i balans

I brist på resurser riskerar tillsynsärenden att hamna på hög. Totalt sett har kommunerna något fler inneliggande tillsynsärenden som inte var avgjorda i slutet av 2016 jämfört med slutet av 2015. 2014 uppgav kommunerna att de hade 12 511 öppna tillsynsärenden vid utgången av året, motsvarande siffra för 2015 var 16 631 och år 2016, 16 952 stycken. Detta tyder på en ökande arbetsbörda för kommunerna.

Antalet ärenden som resulterar i ingripande eller sanktionsavgift ligger oförändrat

Det totala antalet ingripandebeslut, oavsett sanktion, ligger oförändrat under 2016. 2014 uppgav kommunerna att de fattat 2 162 beslut om ingripande, motsvarande siffra för 2015 var 2 252 och för 2016 var det 2 219 stycken. Av frågeställningarna och svaren från kommunerna framgår dock inte hur många ärenden som har avslutats med ett beslut om att inte ingripa.

Antalet beslut avseende föreläggande eller förbud var 1 207 stycken för de svarande kommunerna 2016.

Antalet beslut om byggsanktionsavgift har minskat något från 2015, vilket kan bero på att färre kommuner har svarat på enkäten. 2014 angav 250 kommuner att de hade fattat 812 beslut om sanktionsavgift. 2015 angav 267 kommuner att de hade fattat 1 154 beslut om sanktionsavgift och 2016 har 244 kommuner fattat 994 beslut om sanktioner.

Endast 18 tillsynsärenden har handlat om ingripanden mot funktionskontrollanter eller kontrollansvariga enligt de svarande kommunerna 2016.

Antal tillsynsärenden som resulterat i tillsynsingripanden per kategori.
4.3b. Antal tillsynsärenden som resulterat i tillsynsingripanden per kategori. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Antal förelägganden och/eller förbud om de tekniska egenskapskraven

Av det totala antalet förelägganden och/eller förbud är det ungefär hälften som gällt de tekniska egenskapskraven under 2016. Totalt handlar det om 650 beslut år 2016 att jämföra med 358 beslut ifjol.

I det här avsnittet har kommunerna uppgett vilka brister i egenskapskraven som varit aktuella i tillsynsärendena, dock inte hur många ärenden per egenskapskrav. De brister som oftast omnämns avser säkerhet och användning, hygien, hälsa och miljö, brandskydd samt bärförmåga, stadga och beständighet. De grupper som sällan uppges ha brister gäller kraven för hushållning med vatten och avfall, skydd mot buller samt energihushållning och värmeisolering. Denna fördelning är ungefär likadan som 2015.

I diagrammet nedan anges hur många gånger kommunerna uppger att det finns brister i respektive egenskapskrav.

Antal kommuner som anger brister i de tekniska egenskapskraven.
Antal kommuner som anger brister i de tekniska egenskapskraven. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Fortsatt lågt antal ingripanden med anledning av bygglovsbefriade åtgärder

Antalet tillsynsingripanden på grund av uteblivna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap 4 a-c §§ PBL är lågt i jämförelse med det totala antalet anmälningar som inkom under 2016 för sådana åtgärder. För år 2016 var det 120 tillsynsärenden av totalt 10 140 anmälningar och 2015 var siffrorna 93 av 13 426 ärenden.

Behovsbedömning och planering av tillsynsarbetet ökar

För 2017 uppger 114 kommuner av 244, 47 procent, att de har gjort en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn. Detta visar på en uppåtgående trend om man jämför med de två senaste åren, då 39-41 procent av kommunerna hade gjort denna planering.

Även om det inte finns något krav i PBL på att planera tillsynsarbetet väljer vissa kommuner ändå att upprätta en tillsynsplan, vilket Boverket anser är positivt. En mall för upprättande av tillsynsplan har tagits fram av en länsstyrelse i samverkan med några kommuner och finns tillgänglig dels på länsstyrelsernas hemsidor, men även på Boverkets hemsida.

Andel kommuner som anger att de gjort en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn avseende 2014-2016.
4.3d. Andel kommuner som anger att de gjort en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn avseende 2014-2016. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

De svarande kommunerna uppger att tillsynsarbetet berör 721 tjänstemän och att de under 2016 lade ned ungefär 276 000 timmar på detta, vilket motsvarar 173 helårstjänster.

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet är oförändrat

Det är ett krav i PBF att kommunerna ska följa upp sitt tillsynsarbete. Något krav för kommunerna att göra en "tillsynsplan" finns däremot inte. Det finns dock kommuner som gör detta ändå eller har uppföljning/planering som en del av sin verksamhetsplan. Uppföljning av tillsynsarbetet blir svårare att genomföra om det inte finns något att följa upp det mot.

Andelen kommuner som anger att de följer upp tillsynsarbetet ligger på samma nivå som 2015. 2014 angav 63 procent av de 250 svarande kommunerna att de följer upp sitt tillsynsarbete. 2015 och 2016 angav 67 procent av de 267 respektive 244 svarande kommunerna att de följer upp sitt tillsynsarbete.

Andel kommuner som uppger att de kommer göra en uppföljning och utvärdering av utfört tillsynsarbete avseende 2014-2016.
4.3e. Andel kommuner som uppger att de kommer göra en uppföljning och utvärdering av utfört tillsynsarbete avseende 2014-2016. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Överklagade kommunala tillsynsbeslut

Kommunala tillsynsbeslut kan överklagas till länsstyrelsen. Det kan gälla till exempel beslut om föreläggande och förbud eller beslut om byggsanktionsavgifter.

Under 2016 överklagades totalt 644 kommunala tillsynsbeslut enligt plan- och bygglagen och äldre plan- och bygglagen till länsstyrelserna. Av dessa gällde 241 ärenden förelägganden eller förbud och 251 ärenden avsåg avgift/byggsanktionsavgift. Endast ett ärende handlade om byte av funktionskontrollant eller KA.

Överklagade tillsynsbeslut 2016 fördelat på kategori.
4.3f. Överklagade tillsynsbeslut 2016 fördelat på kategori. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

I jämförelse med 2015 har antalet överklagade tillsynsbeslut till länsstyrelserna ökat. Andelen upphävda tillsynsbeslut har däremot minskat. 2016 upphävdes 25 procent av besluten av länsstyrelserna, att jämföra med 2015 då 29 procent upphävdes och 2014 38 procent. Det är alltså en högre andel kommunala tillsynsbeslut som står sig vid ett överklagande än tidigare, vilket är en positiv utveckling för byggnadsnämnderna.

Antal överklagade och upphävda kommunala tillsynsbeslut 2012-2016.
4.3g. Antal överklagade och upphävda kommunala tillsynsbeslut 2012-2016. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

203 tillsynsärenden har enligt länsstyrelserna överklagats vidare till mark- och miljödomstolen under 2016.

Osäkerheter i underlaget

För 2016 har alla 21 länsstyrelser besvarat enkäterna. Boverket har uppmärksammat en del brister i underlaget när det gäller länsstyrelsernas kodning av sina ärenden. Det gör att det finns en viss osäkerhet kring kvaliteten på de svar som inkommit och statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej