Uppföljning tillsyn

Boverket ska årligen samla in och sammanställa uppgifter till regeringen om hur tillämpningen och vägledningen gällande tillsynsarbetet utvecklas. Uppföljningen riktar sig främst till regeringen, länsstyrelser och kommuner, men även till andra som är intresserade av att följa aktuella tendenser kring tillsynsarbetet. Här redovisas en samlad bild av utvecklingen under 2016.

Enligt 8 kap 17 § plan- och byggförordningen ska Boverket regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete samt länsstyrelsernas och Boverkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning.

Den första delen av Boverkets sammanställning för 2016 består av information om länsstyrelsernas och Boverkets ansvar inom tillsynsvägledning och uppföljning samt genomföra insatser under 2016.

Den andra delen består av statistik från kommuner och länsstyrelser gällande inkomna och avgjorda tillsynsärenden. Statistiken har hämtats in via Plan-, bygg- och tillsynsenkäten som besvarats av 244 av landets 290 kommuner samt via Plan- och byggenkäten som besvarats av samtliga 21 länsstyrelser. Statistiken finns även tillgänglig som öppna data.

Sammanställningen består även av länsstyrelsernas återrapportering av deras uppdrag 19 för 2016, vilket innebär särskilt fokus på att granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om funktionskontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk samt kommunernas tillsyn av bestämmelserna om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

I menyn hittar du den fullständiga redovisningen uppdelat i rubrikerna Boverket och länsstyrelsernas tillsynsvägledning, Statistik tillsyn, Tema OVK, och Tema hissar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej