Problem med hissar i trånga trapphus

Boverket har informerats om ett växande problem i byggprocessen som gäller utformning av trapphus i flerfamiljshus. Trapphusen blir mindre och det ställer till med problem för hissinstallatörerna när lägenhetsdörrar placeras så att de påverkar hissens egenskaper. Trånga trapphus och felaktig placering av lägenhetsdörrar kan leda till kollisionsrisker vid nyinstallation av hiss.

Enligt uppgifter som Boverket fått i samband med årliga samrådsmöten mellan de nationella besiktningsföretagen och berörda myndigheter finns det ett säkerhetsproblem med hissinstallationer som beror på att utrymmen i trapphusen framför hissar blir mindre. Detta problem har även påtalats av den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer (Hissförbundet). Boverket har även besvarat frågor från en entreprenör som har fått anmärkning på utformningen av trapphus i pågående byggprojekt.

Trånga trapphus

Om trapphusen är små och har lägenhetsdörrar som är placerade för nära hissinstallationen kan det bli olägenheter för den som använder hissen. Det har visats exempel på trånga trapphuslösningar där lägenhetsdörrar är placerade så nära hissen att de till och med går in i hisschakten när de öppnas. Hissanvändare kan då bli träffade av lägenhetsdörren när de ska gå in eller ut ur hissen, vilket kan medföra risk för kläm- och fallskador. Lägenhetsdörrarna inkräktar även på platsen framför hissen som bland annat används för att nå anropsknappar.

Ett allvarligt säkerhetsproblem kan uppkomma i arbetsmiljön för de personer som ska utföra service och besiktning av hissar. Service och reparationer utförs ofta med öppen schaktdörr vilket kan medföra risk för att personal knuffas in i hisschaktet och blir allvarligt skadad.

Krav på nya hissar

Krav på utförande och installation av hissar finns i Boverkets hissföreskrifter. Föreskrifterna anger att byggnadsdelar i anslutning till en motordriven anordning eller som på annat sätt berörs av installationen av en sådan ska vara så placerade och utformade att risken för personskador genom fall, sammanstötning, klämning och snubbling begränsas

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 2 kap, 3 §

Kontroll av hissar

Nya hissar ska uppfylla hälso- och säkerhetskrav och CE-märkas enligt EU:s hissdirektiv. Innan en hiss tas i bruk ska den kontrolleras av ett anmält organ. Ett lämpligt sätt för installatören att uppfylla direktivets krav är att följa harmoniserade standarder. Om kraven inte uppfylls kommer hissinstallatören inte kunna CE-märka hissen och den kan då inte användas.

En hiss som tidigare satts på marknaden för användning för så kallad byggkörning ska revisionsbesiktigas innan den får tas i bruk för användning av allmänheten. Vid revisionsbesiktningen ska besiktningsorganet undersöka om hissen efter ändringen uppfyller kraven i Boverkets hissföreskrifter. Om besiktningsorganet bedömer att hissinstallationen har allvarliga brister så får den inte användas.

Hur kan problemet lösas

De ackrediterade besiktningsorganen har ställt frågan till Boverket vid samrådsmöten och fått till svar att det är inom besiktningsorganens mandat att bedöma nämnda riskerna med intilliggande lägenhetsdörrar.

Det stora problemet är att besiktningsorganen kommer in sent i byggprocessen, ofta bara dagar före inflyttning. En noterad brist på ett besiktningsprotokoll gör att hissen inte får användas, vilket riskerar att förhindra byggaren från att få slutbesked som i sin tur kan få till följd att byggnaden inte får nyttjas.

Frågan om utrymmet framför hissinstallationen måste hanteras mycket tidigare i byggprocessen, helst redan i projekteringsstadiet, för att inte riskera problem vid användning och skötsel av hissen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej