Spaningar

Boverkets spaningar lyfter aktuella frågor om tillämpningen av plan- och bygglagstiftningens regler. Spaningarna kan dels bygga på vad som framkommit över åren genom olika enkäter, men också på erfarenhetsutbyte och uppföljning från Boverkets övriga verksamhet inom plan- och byggområdet.

Sedan plan- och bygglagen trädde ikraft 2011, har flera förändringar genomförts i lagstiftningen. De övergripande syftena med införandet av den nya lagen och andra förändringar som genomförts, har varit förenkling och effektivisering samt en bättre tillämpning av lagen. I vissa fall har lagen fått de effekter som eftersträvats och många delar av tillämpningen har förbättrats, men det finns också områden som kan utvecklas.

Spaningarna är ett sätt att lyfta erfarenheter, utmaningar och möjligheter för en bättre tillämpning av lagen i särskilt aktuella frågor som Boverket anser viktiga att belysa. Tendenser uppmärksammas exempelvis via inkomna frågor samt olika diskussionsforum och nätverksträffar med kommuner och länsstyrelser. På följande sidor presenteras de spaningar som lyfts fram gällande 2017.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej