Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämndens tillsyn

Granskad:

Sammanställningen av enkätsvaren gällande år 2022 visar att antalet påbörjade tillsynsärenden har ökat och att antalet oavslutade ärenden har ökat i förhållande till föregående år. Antalet överklagade tillsynsbeslut har också ökat jämfört med föregående år. Andelen tillsynsbeslut som har upphävts har minskat vad gäller beslut om förelägganden, förbud och byggsanktionsavgifter jämfört med föregående år.

Antalet påbörjade tillsynsärenden har ökat

Enligt uppgift från 261 kommuner påbörjades drygt 19 400 tillsynsärenden under år 2022, antingen genom inkomna anmälningar eller initierat av byggnadsnämnden själv. Majoriteten av dessa ärenden, 75 procent, har påbörjats via inkomna anmälningar till byggnadsnämnden.

I diagrammet nedan redovisas antalet påbörjade tillsynsärenden mellan åren 2015 och 2022. Av diagrammet framgår att antalet påbörjade tillsynsärenden har ökat stadigt sedan år 2015, men att ökningen de senaste tre åren har planat ut. Under år 2022 har dock antalet påbörjade tillsynsärenden ökat jämfört med de senaste tre åren. Av diagrammet framgår också att majoriteten av alla tillsynsärenden under perioden 2015–2022 har påbörjats genom inkomna anmälningar till byggnadsnämnden. I genomsnitt utgör dessa anmälningar ungefär 80 procent av alla påbörjade tillsynsärenden i kommunerna.

Figur 1.4.2a. Antal tillsynsärenden som påbörjats under åren 2015–2022 fördelat på inkomna respektive egeninitierade. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2015–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Antalet pågående ärenden ökar

I slutet av år 2022 fanns det närmare 43 200 pågående ärenden enligt uppgift från 262 kommuner. Detta är en ökning sedan föregående år. Ökningen beror troligtvis till viss del på att antalet påbörjade ärenden också har ökat under denna period.

Antalet beslut om ingripande eller byggsanktionsavgift har minskat

År 2022 togs det totalt drygt 3 000 beslut om ingripande eller byggsanktionsavgift, enligt uppgift från 265 kommuner. Den största gruppen var beslut om byggsanktionsavgift med cirka 1 600 beslut, tätt följt av beslut om föreläggande eller förbud med drygt 1 400 beslut. Den minsta gruppen var beslut om ingripande mot funktionskontrollanter eller kontrollansvariga som omfattade 13 beslut under år 2022.

I diagrammet nedan redovisas antalet tillsynsbeslut fördelat på beslut att ingripa med förelägganden eller förbud, byggsanktionsavgift och beslut om att ingripa mot funktionskontrollant eller kontrollansvarig under åren 2015 till 2022. Av diagrammet framgår att det mellan åren 2015 fram till 2019 skedde en ökning av det totala antalet tillsynsbeslut. Därefter skedde en minskning år 2021 för att under år 2022 öka något igen.

Figur 1.4.2b. Antal tillsynsbeslut under åren 2015–2022 som resulterat i tillsynsingripanden per kategori. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2015–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Av diagrammet ovan framgår det också att fördelningen mellan de olika typerna av tillsynsbeslut har sett ungefär likadan ut mellan åren 2015 och 2022. De vanligaste besluten som fattas är beslut om föreläggande eller förbud och beslut om byggsanktionsavgifter som i genomsnitt utgör cirka 50 procent respektive 49 procent av alla tillsynsbeslut. Beslut om ingripande mot funktionskontrollant eller kontrollansvarig utgör endast i genomsnitt 0,4 procent av alla tillsynsbeslut.

Beslut om verkställighetsmedel

Enligt uppgift från de svarande kommunerna så har de under år 2022 ansökt 118 gånger om utdömanden av vite, ansökt 48 gånger om handräckning och fattat 28 beslut om genomförande på den försumliges bekostnad.

Lågt antal ingripanden eller påföljder med anledning av bygglovsbefriade åtgärder

År 2022 har de svarande kommunerna fattat 323 beslut om ingripanden eller påföljder på grund av att en bygglovsbefriad åtgärd har påbörjats utan startbesked. Det är en ökning jämfört med förra året då drygt 210 beslut om ingripanden fattades av de kommuner som svarade på den enkäten.

I jämförelse med det totala antalet anmälningar som inkom under år 2022 för bygglovsbefriade åtgärder, vilket var drygt 12 200 anmälningar, är antalet beslut om ingripanden eller påföljder på grund av att en bygglovsbefriad åtgärd har påbörjats utan startbesked lågt.

Fler ingripanden gällande de tekniska egenskapskraven

Under år 2022 togs enligt de svarande kommunerna 306 beslut om föreläggande eller förbud som gällde de tekniska egenskapskraven. Detta är en ökning jämfört med föregående år då antalet beslut var knappt 220.

Under de senaste tre åren har det i genomsnitt fattats 270 beslut om förelägganden eller förbud avseende de tekniska egenskapskraven enligt de kommuner som har svarat på enkätfrågan för respektive år. Jämfört med detta genomsnitt är det fler beslut om föreläggande eller förbud avseende de tekniska egenskapskraven som har fattats under år 2022.

Antalet beslut om att inte ingripa har ökat

Antalet beslut om att inte ingripa var cirka 9 900 för år 2022 enligt uppgift från 256 kommuner. Detta är en ökning jämfört med år 2021, då det var cirka 7 000 beslut som fattades om att inte ingripa.

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet

Det är ett krav i plan- och byggförordningen, PBF, att kommunerna ska följa upp sitt tillsynsarbete. Det finns dock inget särskilt krav som anger på vilket sätt kommunerna ska arbeta med uppföljningen. Till exempel finns det inget krav på att kommunerna ska ta fram en tillsynsplan. Det är därför upp till kommunerna att själva välja hur de följer upp sitt tillsynsarbete.

Av de svarande kommunerna anger cirka hälften att de har en aktuell och beslutad tillsynsplan som de använder för att planera och följa upp sitt tillsynsarbete. Av de som inte har en tillsynsplan anger 14 kommuner att de har för avsikt att ta fram en tillsynsplan. 2 kommuner anger att de kommer att uppdatera sin befintliga tillsynsplan. Cirka en tredjedel av de svarande kommunerna anger att de följer upp sitt tillsynsarbete genom en års- eller verksamhetsplan och cirka en tredjedel anger att de följer upp sitt tillsynsarbete genom att göra en sammanställning och redovisning av ärendebalans. De flesta av de svarande kommunerna följer dock upp sitt tillsynsarbete genom att på olika sätt kombinera uppföljningen genom en tillsynsplan, års- eller verksamhetsplan eller en sammanställning och redovisning av ärendebalansen.

Hur ofta en uppföljning av tillsynsarbetet sker varierar till viss del. Svaren från kommunerna indikerar att de flesta kommuner följer upp sitt tillsynsarbete årligen. Det finns också ett par kommuner som angett att de gör en regelbunden uppföljning av tillsynsarbetet vid varje nämndssammanträde. Några kommuner har också svarat att de följer upp sina ärenden antingen löpande under året eller vid behov.

Av de svarande kommunerna är det cirka en tiondel som angett att de inte gör någon uppföljning av sitt tillsynsarbete. Av dessa är det cirka hälften som svarat att det inte gör någon uppföljning på grund av bristande resurser i form av exempelvis personalbrist eller att de har haft ett högt antal inkommande ärenden under året. Några kommuner har också svarat att de har brist på tid för att handlägga tillsynsärenden och några andra att de inte prioriterar arbetet med tillsynsärenden.

Länsstyrelserna har under år 2022 haft ett särskilt uppdrag i sitt regleringsbrev att rapportera goda exempel på hur kommunerna arbetar med att ta fram och följa upp sina tillsynsplaner. Läs mer om Boverkets sammanställning av rapporteringen under temat Goda exempel på tillsynsplaner.

Tema: Goda exempel på tillsynsplaner

Antalet överklagade kommunala tillsynsbeslut har ökat

Enligt uppgift från länsstyrelserna överklagades totalt 906 kommunala tillsynsbeslut enligt plan- och bygglagen, PBL, och äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, till länsstyrelserna under år 2022. Av dessa gällde 321 beslut förelägganden eller förbud, 269 beslut avsåg byggsanktionsavgift, 2 beslut gällde byte av funktionskontrollant eller kontrollansvarig och 4 beslut avsåg verkställighetsmedel. Med verkställighetsmedel menas ansökan om vite, handräckning och beslut om genomförande på den försumliges bekostnad.

Av de överklagade kommunala tillsynsbesluten upphävdes totalt 238 beslut av länsstyrelserna enligt PBL och ÄPBL under år 2022. Av dessa gällde 127 beslut förelägganden eller förbud, 83 beslut avsåg byggsanktionsavgift, 0 beslut avsåg byte av funktionskontrollant eller kontrollansvarig och 1 beslut avsåg verkställighetsmedel.

I diagrammet nedan visas antalet överklagade och upphävda tillsynsbeslut under åren 2012 till 2022. Av diagrammet framgår att antalet överklagade tillsynsbeslut till länsstyrelserna har ökat under år 2022 jämfört med föregående år. Men det har dock inte ökat till samma nivå som under åren 2019 och 2020. Antalet överklagade tillsynsbeslut för år 2022 ligger dock över genomsnittet på cirka 660 beslut under den period som diagrammet visar.

Figur 1.4.2c. Antal överklagade och upphävda kommunala tillsynsbeslut åren 2012–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2012–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Vad gäller antalet upphävda tillsynsbeslut framgår det av diagrammet ovan att de under år 2022 har ökat något jämfört med föregående år. Men de upphävda besluten har inte ökat i samma utsträckning som antalet beslut som överklagades till länsstyrelserna under samma år. Antalet upphävda tillsynsbeslut för år 2022 ligger också över genomsnittet på cirka 200 tillsynsbeslut per år under den period som diagrammet visar.

För överklagade kommunala tillsynsbeslut om föreläggande eller förbud upphävdes 40 procent av besluten av länsstyrelserna under år 2022. Detta är lägre än föregående år då andelen låg på 49 procent. Andelen motsvarar ungefär den genomsnittliga nivån på cirka 39 procent per år för de senaste 4 åren.

För överklagade kommunala tillsynsbeslut om byggsanktionsavgifter upphävdes 31 procent av dessa beslut av länsstyrelserna under år 2022. Detta är lägre än föregående år då andelen låg på 35 procent. Det är också lägre än den genomsnittliga nivån på cirka 39 procent per år för de senaste 4 åren.

För överklagade kommunala tillsynsbeslut om byte av funktionskontrollant eller kontrollansvarig upphävdes inga beslut av länsstyrelserna under år 2022. Det är lägre jämfört med föregående år, då 6 beslut upphävdes. Men antalet ligger på samma nivå som under 2020, då inga beslut upphävdes. Jämfört med de senaste 4 åren har antalet upphävda beslut om byte av funktionskontrollant eller kontrollansvarig varierat mellan 0 och 8 beslut per år.

För överklagade kommunala tillsynsbeslut om verkställighetsmedel upphävdes 1 beslut av länsstyrelserna under år 2022. Eftersom statistiken om verkställighetsmedel är ny för år 2022 så finns det inga siffror att jämföra med föregående år.

Överklagade tillsynsbeslut till mark- och miljödomstol

Av de beslut som länsstyrelserna har fattat gällande överklagade kommunala tillsynsbeslut har 237 beslut från länsstyrelserna överklagats vidare till mark- och miljödomstolarna under år 2022. Det är högre jämfört med år 2021, då 182 beslut överklagades vidare till mark- och miljödomstolarna. Det är också högre än det genomsnittliga antalet beslut på cirka 200 beslut per år som överklagats till mark- och miljödomstolarna under de senaste fyra åren.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen