Ärenden om tillsyn

Boverket och länsstyrelserna ska enligt plan- och byggförordningen, PBF, och uppdrag i regleringsbreven följa upp samt utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Här sammanställs den senaste statistiken gällande 2018. Sammanställningen visar bland annat att kommunerna har öppnat fler tillsynsärenden och att andelen kommunala tillsynsbeslut som står sig vid överklagande till länsstyrelsen har stagnerat.

Uppgifter om antal tillsynsärenden och vad de har handlat om har hämtats in från kommunerna via Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät för 2018. I denna text kommer också en jämförelse att göras med tidigare års enkätsvar. Totalt har 256 kommuner besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 86 procent. Svarsfrekvensen de senaste tre åren har varierat mellan 84 och 93 procent. Kommunerna som medverkat i enkäten har inte alltid besvarat alla frågor och någon kvalitetsgranskning av svaren har inte gjorts.

Uppgifter om antal överklagade och avgjorda tillsynsbeslut har hämtats in från länsstyrelserna via Boverkets Plan- och byggenkät gällande 2018. Samtliga 21 länsstyrelser har besvarat enkäten, men i en del fall utelämnat svar på vissa frågor.

Under Öppna data i Relaterad information redovisas de inkomna svaren för respektive kommun och län.

Fler tillsynsärenden

De svarande kommunerna har påbörjat allt fler tillsynsärenden de senaste fem åren. Under 2018 inleddes 15 214 ärenden. 2014 uppgav kommunerna att de hade öppnat 9 678 tillsynsärenden, motsvarande siffra för 2015 var 11 281, år 2016 hade 12 560 ärenden öppnats och 2017 13 991 ärenden.

Majoriteten, 73 procent, av tillsynsärendena har påbörjats via inkomna anmälningar, vilket är en minskning från 84 procent för år 2017. 184 kommuner svarar att de har öppnat egeninitierade ärenden under 2018. Under 2015 var det 137 kommuner som tagit eget initiativ till tillsynsärenden, 2016 135 kommuner och år 2017 144 kommuner.

Stapeldiagram över antal tillsynsärenden som påbörjats/öppnats under 2016 till 2018 fördelat på inkomna respektive egeninitierade. Inkomna anmälningar, 8 703 (2016), 11 738 (2017), 11 140 (2018). Egeninitierade ärenden, 3 857 (2016), 2 253 (2017), 4 074 (2018).
Antal tillsynsärenden som påbörjats/öppnats under 2018 fördelat på inkomna respektive egeninitierade. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Antalet öppna ärenden ökar

I brist på resurser riskerar tillsynsärenden att hamna på hög. Jämfört med för fem år sedan har antalet oavslutade tillsynsärenden nästan dubblerats. I slutet av 2018 fanns 23 912 öppna ärenden. 2014 uppgav kommunerna att de hade 12 511 öppna tillsynsärenden vid utgången av året, motsvarande siffra för 2015 var 16 631, år 2016, 16 952 stycken och 2017 fanns 20 572 öppna ärenden.

Vissa av kommunerna har lämnat kommentarer när det gäller inneliggande ärenden. I flera kommuner har tillsynsarbetet nedprioriterats till förmån till lov- och anmälansärenden. Ett par kommuner uppger att det finns en "handläggningsskuld" då det till exempel blivit ett glapp mellan handläggarna i samband med rekrytering. Några framför att tillsynsärenden tar lång tid att handlägga, så att ärendena inte hinner avslutas i samma takt som de kommer in till byggnadsnämnden.

Antalet ärenden som resulterar i ingripande eller sanktionsavgift har ökat lite

Det totala antalet ingripandebeslut, oavsett sanktion, har ökat en aning jämfört de senaste fyra åren. 2018 utfärdades 2 806 beslut om ingripande. 2014 uppgav kommunerna att de fattat 2 162 beslut om ingripande, motsvarande siffra för 2015 var 2 252 och för 2016 var det 2 219 stycken och 2017 fattades 2 292 beslut om ingripande. Under 2018 fattades 4 152 beslut om att inte ingripa jämfört med 3 258 beslut år 2017.

Antalet beslut avseende föreläggande eller förbud var 1 509 år 2018, 1 109 stycken år 2017 och 1 207 stycken 2016.

Antalet beslut om byggsanktionsavgift har ökat något de senaste fyra åren. 2018 togs 1 289 beslut om byggsanktionsavgift. 2014 uppgav kommunerna att de hade fattat 812 beslut om byggsanktionsavgift, motsvarande siffra för 2015 var 1 154 stycken och 2016 994 beslut.

Endast 8 tillsynsärenden har handlat om ingripanden mot funktionskontrollanter eller kontrollansvariga enligt de svarande kommunerna 2018.

Stapeldiagram över antal tillsynsärenden som resulterat i tillsynsingripanden 2018 per kategori. Föreläggande eller förbud, 1 109 (2017), 1 509 (2018). Byggsanktionsavgift, 1 170 (2017), 1 289 (2018). Funktionskontrollant eller kontrollansvarig, 13 (2017), 8 (2018).
Antal tillsynsärenden som resulterat i tillsynsingripanden per kategori. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Fortsatt lågt antal ingripanden med anledning av bygglovsbefriade åtgärder

Antalet tillsynsingripanden på grund av uteblivna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap 4 a-c §§ PBL är lågt i jämförelse med det totala antalet anmälningar som inkom under 2018 för sådana åtgärder. Även här redovisas ett ökat antal tillsynsärenden, men från en låg nivå. För 2018 hanterades 205 tillsynsärenden av totalt 10 043 ärenden, 2017 120 tillsynsärenden av totalt 11 510 bygglovsbefriade åtgärder, 2016 var det 120 tillsynsärenden av totalt 10 140 anmälansärenden och 2015 var siffrorna 93 av 13 426 ärenden.

Behovsbedömning och planering av tillsynsarbetet är oförändrat

För 2018 uppger 119 kommuner av 256, 46 procent, att de har gjort en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn. Detta visar på en stagnation jämfört med de fyra senaste åren, då 39-47 procent av kommunerna hade gjort denna en sådan planering.

Stapeldiagram över andel kommuner som anger att de gjort en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn avseende mellan åren 2014 och 2018. Andel kommun: 2014, 39%. 2015, 41%. 2016, 47%. 2017, 39%. 2018, 46%.
Andel kommuner som anger att de gjort en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn avseende 2014-2018. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Sammanlagt för de svarande kommunerna berör tillsynsarbetet 963 tjänstemän, vilka under 2018 lade ned ungefär 456 000 timmar på tillsynen, vilket motsvarar 285 helårstjänster.

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet ökar något

Det är ett krav i PBF att kommunerna ska följa upp sitt tillsynsarbete. Något krav för kommunerna att göra en "tillsynsplan" finns däremot inte. Det finns dock kommuner som gör detta ändå eller har sin uppföljning som en del av sin verksamhetsplan eller årsberättelse. Flera kommuner uppger att någon form av tillsynsplanering kommer att göras under 2019. Det finns dock kommuner som uppger att tillsynsarbetet är nedprioriterat och att resurser saknas.

Andelen kommuner som anger att de följer upp tillsynsarbetet har ökat något jämfört med de senaste åren. År 2018 uppgav 74 procent av de svarande kommunerna att man gör en uppföljning av sitt tillsynsarbete.

Stapeldiagram över andel kommuner som uppger att de kommer göra en uppföljning och utvärdering av utfört tillsynsarbete avseende mellan 2014 och 2018. Andel kommun: 2014, 63%. 2015, 67%. 2016, 67%. 2017, 59%. 2018, 74%.
Andel kommuner som uppger att de kommer göra en uppföljning och utvärdering av utfört tillsynsarbete avseende 2014-2018. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Överklagade kommunala tillsynsbeslut

Under 2018 överklagades totalt 691 kommunala tillsynsbeslut enligt plan- och bygglagen och äldre plan- och bygglagen till länsstyrelserna. Av dessa gällde 259 ärenden förelägganden eller förbud och 223 ärenden avsåg byggsanktionsavgift. Två ärenden handlade om byte av funktionskontrollant eller KA.

I jämförelse med de två senaste åren har antalet överklagade tillsynsbeslut till länsstyrelserna stagnerat. För 2018 upphävdes 31 procent av byggnadsnämndernas tillsynsbeslut. Andelen upphävda tillsynsbeslut har varierat mellan 25 och 32 procent de senaste åren. Av de upphävda besluten gällde 95 ärenden föreläggande eller förbud, 95 byggsanktionsavgift och 8 funktionskontrollant eller KA.

Stapeldiagram över antal överklagade och upphävda kommunala tillsynsbeslut mellan år 2012 och 2018. Överklagade / Upphävda: 2012, 317, 94. 2013, 474, 119. 2014, 373, 144. 2015, 473, 139. 2016, 644, 159. 2017, 650, 205. 2018, 691, 216.
Antal överklagade och upphävda kommunala tillsynsbeslut 2012-2018. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

172 tillsynsärenden har enligt länsstyrelserna överklagats vidare till mark- och miljödomstolarna under 2018.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej