På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ärenden om tillsyn

Sammanställningen visar att kommunerna har påbörjat fler tillsynsärenden och att antalet oavslutade ärenden också ökar. Även antalet överklagade tillsynsärenden ökar och andelen som upphävs ligger på samma nivå som de senaste åren.

Under Öppna data i Relaterad information redovisas de inkomna svaren för respektive kommun och län.

Fler påbörjade tillsynsärenden

De svarande kommunerna har påbörjat allt fler tillsynsärenden de senaste fem åren. Under 2019 inleddes 18 780 ärenden, antingen genom anmälningar eller initierat av byggnadsnämnden. Av svaren framgår att majoriteten, 81 procent, av tillsynsärendena har påbörjats via inkomna anmälningar.

Diagram 1.4.2a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.4.2)” under Relaterad information.
Figur 1.4.2a. Antal tillsynsärenden som påbörjats under åren 2015–2019 fördelat på inkomna respektive egeninitierade. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Antalet oavslutade ärenden ökar stadigt

I brist på resurser och prioriteringar riskerar tillsynsärenden att hamna på hög. I slutet av 2019 fanns 33 811 påbörjade ärenden enligt de svarande kommunerna.

Antalet ärenden som resulterar i ingripande eller sanktionsavgift har ökat

Det totala antalet ingripandebeslut, oavsett sanktion, har ökat jämfört de senaste fyra åren. 2019 togs totalt 3 532 beslut om olika ingripanden av de svarande kommunerna. Den största gruppen var ingripande med föreläggande eller förbud med 1 922 beslut. Antalet beslut om byggsanktionsavgifter var 1 600. Beslut om ingripande mot funktionskontrollanter eller kontrollansvariga är fortsatt lågt, endast 10 beslut togs under 2019. Antalet beslut om att inte ingripa i ett tillsynsärende var 5 241.

Diagram 1.4.2b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.4.2)” under Relaterad information.
Figur 1.4.2b. Antal tillsynsärenden under åren 2015–2019 som resulterat i tillsynsingripanden per kategori. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Fortsatt lågt antal ingripanden med anledning av bygglovsbefriade åtgärder

Antalet tillsynsingripanden på grund av uteblivna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 a–c §§ PBL är lågt i jämförelse med det totala antalet anmälningar som inkom under 2019 för sådana åtgärder. Även här redovisas ett ökat antal av tillsynsärenden, men från en låg nivå. År 2019 hanterades 237 tillsynsärenden enligt de svarande kommunerna.

Få ingripanden gällde de tekniska egenskapskraven

Under 2019 togs 309 beslut om föreläggande och/eller förbud som gällde de tekniska egenskapskraven. I enkäten hade byggnadsnämnderna möjlighet att ange vilka egenskapskrav som föreläggandena gällde. Det egenskapskrav som angavs flest gånger var säkerhet vid användning tätt följt av bärförmåga, stadga och beständighet. Även brandskydd samt hygien, hälsa och miljö var också områden som oftare var föremål för granskning.

Behovsbedömning och planering av tillsynsarbetet är oförändrat

För 2019 uppger 115 kommuner av 277, 42 procent, att de har gjort en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn. Andelen varierar från år till år och beroende på kommunindelning. Indelningen av kommunerna är samma som i Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Diagram 1.4.2c. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.4.2)” under Relaterad information.
Figur 1.4.2c. Andel kommuner som anger att en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn har upprättats avseende åren 2014–2019. Svaren har fördelats per kommunindelning. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Sammanlagt för de svarande kommunerna lades det ned ungefär 478 000 timmar på tillsyn, vilket motsvarar 299 helårstjänster.

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet ökar något

Det är ett krav i PBF att kommunerna ska följa upp sitt tillsynsarbete. Något krav för kommunerna att göra en tillsynsplan finns däremot inte. Det finns dock kommuner som gör detta ändå eller har sin uppföljning som en del av sin verksamhetsplan eller årsberättelse. En kommun följer upp specifika tillsynsärenden och därigenom utvärderar sitt tillsynsarbete. Flera kommuner uppger att någon form av tillsynsplanering antingen är under framtagande eller kommer att göras under 2020. Det finns dock kommuner som uppger att tillsynsarbetet är nedprioriterat och att resurser saknas.

Andelen kommuner som anger att de följer upp tillsynsarbetet har ökat något jämfört med de senaste åren. År 2019 uppgav 224 kommuner av 276, 81 procent, svarande att man gör en uppföljning av sitt tillsynsarbete.

Diagram 1.4.2d. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.4.2)” under Relaterad information.
Figur 1.4.2d. Andel kommuner som uppger att de kommer göra en uppföljning och utvärdering av utfört tillsynsarbete avseende åren 2014–2019. Svaren har fördelats per kommunindelning. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Antalet överklagade kommunala tillsynsbeslut ökar

Under 2019 överklagades totalt 1 073 kommunala tillsynsbeslut enligt plan- och bygglagen och äldre plan- och bygglagen till länsstyrelserna. Av dessa gällde 493 ärenden förelägganden eller förbud och 325 ärenden avsåg byggsanktionsavgift. Åtta ärenden handlade om byte av funktionskontrollant eller kontrollansvarig.

I jämförelse med de tre senaste åren har antalet överklagade tillsynsbeslut till länsstyrelserna ökat en del under 2019. När det gäller upphävda beslut varierar andelen beroende av vilken typ av ärende det gäller. För byggsanktionsavgifter upphävdes 38 procent av de kommunala besluten. Av besluten om föreläggande och förbud upphävdes 36 procent.

Diagram 1.4.2e. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.4.2)” under Relaterad information.
Figur 1.4.2e. Antal överklagade och upphävda kommunala tillsynsbeslut 2012–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

184 tillsynsärenden har enligt länsstyrelserna överklagats vidare till mark- och miljödomstolen under 2019.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej