Antagande av översiktsplan

Antalet antagna och aktualitetsförklarade planer ökade under 2017 samtidigt som planer från 1990-talet minskade betydligt. I de flesta av de kommuner som har en översiktsplan från 1990-talet är arbetet på gång med nya översiktsplaner.

År 2017 fick 19 kommunomfattande översiktsplaner laga kraft vilket är sju fler än året innan. Sju av dessa ersatte en plan från 1990-talet, och sju stycken ersatte planer från de två första mandatperioderna på 2000-talet. Till detta ska också tilläggas att 21 kommuner har aktualitetsprövat sina översiktsplaner under 2017, vilket är sex stycken fler än 2016.

Diagram, Tidigare år för antagande för de översiktsplaner som vann laga kraft år 2017 (19 st)
Tidigare år för antagande för de översiktsplaner som fick laga kraft år 2017 (19 stycken) Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelserna har lämnat granskningsyttrande över 26 kommunomfattande översiktsplaner under 2017. Det är fler än 2016 då 18 granskningsyttranden lämnades. Under det gångna året har länsstyrelserna också yttrat sig över 39 samrådsversioner, vilket är betydligt fler än 2016 då det endast var 15 stycken. Förutom detta finns också de kommuner som har påbörjat översiktsplanearbetet men ännu inte tagit fram en samrådsversion.

Boverket bedömer att det pågår ett relativt omfattande översiktsplanearbete i landets kommuner. Boverkets uppföljning visar att det tar tid, ibland ett par år, innan kommunen har fått fram ett förslag att ställa ut. För den mindre och medelstora kommunen är resursfrågan avgörande för hur översiktsplaneringen fungerar. Många gånger saknas tillräckliga resurser för arbetet med den översiktliga planeringen.

Variation i antal antagna planer och deras inriktningar

Antalet antagna planer varierar från år till år och kommunerna arbetar med olika typer av planer så som kommuntäckande, fördjupningar och tillägg. Sedan början på 1990-talet då aktiviteten var stor när det gäller framtagandet av kommuntäckande planer så visar statistiken att det även antagits många kommuntäckande planer mellan åren 2010-2014, cirka 20-30 stycken per år. Under 2015 och 2016 minskade det till cirka hälften för att sedan öka något under 2017.

Nedan visas ett diagram över fördelningen mellan antagna kommuntäckande översiktsplaner, fördjupningar och tillägg mellan åren 2010-2017. Nedgången i antalet tillägg som antagits de senaste åren beror sannolikt på att de statliga stödinsatserna för både vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära lägen avslutats.

Diagram, Antal antagna ÖP, FÖP och TÖP åren 2010-2017
Antal antagna ÖP, FÖP och TÖP åren 2010-2017 Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande har påverkat ökningen

Mot bakgrund av de senaste årens stora befolkningsökning och därmed ett ytterligare ökat behov av bostäder har regeringen infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. För att beviljas bidraget finns bland annat som villkor att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen och att kommunen under samma period har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet. Detta kan vara en av orsakerna till att både antagandet av riktlinjer för bostadsförsörjningen och arbetet med översiktsplaner har ökat jämfört med tidigare år.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej