På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Antagande av översiktsplan

Granskad: 

Antalet kommunomfattande översiktsplaner som fick laga kraft under år 2019 minskade betydligt jämfört med året tidigare. Detta gäller även antalet planer som aktualitetsförklarades. Majoriteten av kommunerna med en översiktsplan från 1990-talet arbetar med att ta fram nya.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige.

År 2019 fick 14 kommunomfattande översiktsplaner laga kraft, vilket är 28 färre än året innan. Fyra av dessa ersatte en plan från 1990-talet.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning mellan översiktsplanerna år 2019.

Tidsperiod Antal översiktsplaner som fått laga kraft
–1998 7
1999–2002 6
2003–2006 26
2007–2010 51
2011–2014 96
2015–2018 90
2019–2022 14
Summa 290

Äldre översiktsplaner upphör att gälla

Enligt den ändring av 3 kap PBL som gäller från och med 1 april 2020, kommer kommuntäckande översiktsplaner som har antagits före den 1 januari 2004 upphöra att gälla vid utgången av 2025. Detta gäller även för ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta som har antagits före detta datum. Även om översiktsplanen aktualitetsprövats efter den 1 januari 2004 eller att äldre ändringar för en viss del av kommunens yta har kopplats till en plan som antagits efter 1 januari 2004, så kommer dessa att upphöra att gälla.

Vid utgången av 2019 fanns det 16 kommunomfattande översiktsplaner i landet som fick laga kraft under perioden 1990–2003. De flesta av planerna finns i små kommuner på landsbygden. I elva av kommunerna kan Boverket enligt kommunernas hemsidor utläsa att ett arbete är på gång med en ny översiktsplan. I de övriga fem finns inget pågående arbete med ny översiktsplan utifrån vad Boverket kan utläsa av kommunernas hemsidor.

Enligt regeringens proposition 2019/20:52 finns det cirka 230 ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta fördelat på knappt 80 kommuner som har antagits före 1 januari 2004, även om den kommunomfattande planen kan ha antagits efter denna tidpunkt. Dessa planer kommer upphöra att gälla vid utgången av 2025.

Diagram 1.1.3a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.1.3)” under Relaterad information.
1.1.3a Tidigare år för antagande för de översiktsplaner som fick laga kraft år 2019, 14 stycken. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Boverket bedömer att det pågår ett omfattande översiktsplanearbete i landets kommuner. Boverkets uppföljning visar att det tar tid, ibland ett par år, innan kommunen har fått fram ett förslag att ställa ut. För den mindre och medelstora kommunen är resursfrågan avgörande för hur översiktsplaneringen fungerar. Många gånger saknas tillräckliga resurser för arbetet med den översiktliga planeringen.

Diagram 1.1.3b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.1.3)” under Relaterad information.
1.1.3b Översiktsplanernas ålder per kommun, 1990–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Variation i antal antagna planer och deras inriktningar

Nedan visas ett diagram över fördelningen mellan antagna kommuntäckande översiktsplaner, ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta och tillägg mellan åren 2010–2019. Statistiken visar en tydlig uppgång i antalet antagna kommuntäckande översiktsplaner vid slutet av varje mandatperiod och ett lägre antal vid mandatperiodens början.

Diagram 1.1.3c. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.1.3)” under Relaterad information.
1.1.3c Antal antagna översiktsplaner, ändringar för del av kommunens yta och tillägg åren 2010–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen