Antagande och granskning av översiktsplan

En tredjedel av kommunerna har kommunomfattande översiktsplaner som antogs mandatperioden 2011-2014. Antagna planer inom innevarande mandatperiod är åtta procent. Antalet översiktsplaner från 1990-talet har minskat men fortfarande återstår många gamla planer, främst i landets norra delar.

Översiktsplan med utpekade LIS-områden kade, illustratör: Mark Mostert, Boverket
1.1.3a Översiktsplanernas ålder per kommun, 1990-2016. Klicka i kartan för mer information. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Illustration: Isabelle Ripa och Mark Mostert, Boverket

År 2016 vann 12 kommunomfattande översiktsplaner laga kraft, vilket är samma antal som föregående år. Sex av dessa ersatte en plan från 1990-talet, och fem stycken ersatte planer från de första sex åren på 2000-talet. Den 12:e ersatte en plan från år 2011.

Till detta ska också tilläggas att 15 kommuner har aktualitetsprövat sina översiktsplaner under 2016, vilket ligger på snittet för de senaste åren.

Tidigare år för antagande för de översiktsplaner som vann laga kraft år 2016.
1.1.3b Tidigare år för antagande för de översiktsplaner som vann laga kraft år 2016 (12 st) Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

117 kommuner, 40 procent, av landets kommuner har kommunomfattande översiktsplaner som antagits under de senaste sex åren, det vill säga inom nuvarande och förra mandatperioden. Nästan lika stor del av de gällande översiktsplanerna antogs under de två tidigare mandatperioderna, det vill säga mellan åren 2003-2010. Det är nu 43 kommuner som har en översiktsplan som antogs under 1990-talet. En stor del av dessa kommuner ligger i landets norra delar.

Åldersfördelning mellan översiktsplanerna år 2016, antal planer.
1.1.3c Åldersfördelning mellan översiktsplanerna år 2016, antal planer. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelserna har lämnat granskningsyttranden över 18 kommunomfattande översiktsplaner under 2016. Det är en ökning jämfört med 2015 då 10 stycken granskningsyttranden lämnades Under det gångna året har länsstyrelserna också yttrat sig över 15 samrådsversioner av översiktsplaner, vilket är några färre än för 2015 då det var 19 stycken. Till detta kommer de kommuner som har påbörjat översiktsplanearbetet men ännu inte tagit fram en samrådsversion.

Trots att det antagits och samråtts om ganska få översiktsplaner under 2016 bedömer Boverket att det pågår ett relativt omfattande översiktsplanearbete i landets kommuner. Boverkets uppföljning visar att det tar tid, ibland ett par år, innan kommunen har fått fram ett förslag att ställa ut. För den medelstora och mindre kommunen är resursfrågan avgörande för hur översiktsplaneringen fungerar. Många gånger saknas tillräckliga resurser för arbetet med den översiktliga planeringen.

Variation i antal antagna planer och deras inriktningar

Antalet antagna planer varierar mycket från år till år och kommunerna arbetar med olika typer av planer så som kommuntäckande, fördjupningar och tillägg. Sedan början på 1990-talet då aktiviteten var stor när det gäller framtagande av kommuntäckande planer så visar statistiken att det även antagits många kommuntäckande planer mellan åren 2010-2014, cirka 20-30 stycken per år, för att sedan minska till cirka hälften de senaste två åren. Nedan visas ett diagram över fördelningen mellan antagna kommuntäckande översiktsplaner, fördjupningar och tillägg mellan åren 2010-2016. Nedgången i antalet tillägg som antagits de senaste åren beror sannolikt på att de statliga stödinsatserna för både vindkraft och landsbygdutveckling i strandnära lägen avslutats.

Antal antagna ÖP, FÖP och TÖP åren 2010-2016.
1.1.3d Antal antagna ÖP, FÖP och TÖP åren 2010-2016. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Osäkerheter i underlaget

Boverket har uppmärksammat en del brister i underlagetnär det gäller länsstyrelsernas kodning av sina ärenden. Det gör att det finns en viss
osäkerhet kring kvaliteten på de svar som inkommit och statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej