På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Granskad: 

Många kommuner saknar en samlad strategi för arkitektur. Av 280 kommuner som har besvarat årets PBL-enkät är det 208 som inte har någon samlad strategi för arkitektur.

Arkitekturstrategier regleras inte i PBL

Boverket har sedan 2017-års plan- och byggenkät ställt frågan om kommunen har en samlad strategi för arkitektur. PBL kräver inte uttryckligen att kommunen antar en sådan strategi. Men Boverket är den centrala myndigheten för arbetet mot det nationella målet för arkitekturpolitiken i Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110), och behöver därför ha kännedom om och hur kommuner arbetar med frågor rörande arkitektur, både de som regleras i PBL och andra som eventuellt regleras någon annanstans.

Få kommuner jobbar strategiskt med arkitekturfrågor

Boverket har i 2019 års plan- och byggenkät ställt frågan om kommunen har en samlad strategi för arkitektur. En liknande fråga ställdes i 2017 och 2018 års plan- och byggenkät och en jämförelse visar att situationen är i stort sett oförändrad. Av 280 kommuner som har besvarat årets PBL-enkät är det 208 som anser att de inte har någon samlad strategi för arkitektur. 31 kommuner anger att de har en arkitekturstrategi som en del av översiktsplanen vilket är en ökning från 24 förra året. 41 kommuner anger att man behandlar arkitekturfrågor i andra typer av dokument vilket är en ökning från 28 föregående år.

De dokument som kommuner lyfter fram som strategidokument för arkitektur är främst kulturmiljöprogram eller liknande, arkitekturpolicy, arkitekturprogram, gestaltningsprogram, utvecklingsplan, fördjupning av översiktsplanen, FÖP, för stadskärnan, riktlinjer för byggnadsutformning, byggnadsordning och stadslivsmanifest.

Diagram 1.6.1a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.6.1)” under Relaterad information.
Figur 1.6.1a Antal kommuner som har en samlad strategi för arkitektur. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Byggnadsnämnderna jobbar olika med arkitektur och gestaltning

Byggnadsnämnden har enligt 12 kap. 2 § PBL ett ansvar att jobba för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsbild. Årets svar visar på en stor bredd i hur byggnadsnämnderna tar sig an detta ansvar. 52 kommuner anger att de har instiftat egna arkitektur- / stadsbyggnadspris, 51 kommuner arbetar med utökade informationsinsatser, 96 kommuner anger att dom jobbar med utvecklade interna processer vilket bland annat består i tätare samarbete mellan planering och bygglov och exploatering. Flera kommuner anger flera olika insatser som görs för att stötta byggnadsnämndens arbete.

Här anges de andra sätt som byggnadsnämnden jobbar med frågan.

  • En utvecklad detaljplan- och bygglovsprocess
  • Stadsarkitektens viktiga roll som ambassadör för arkitektur och stadsbyggnad
  • Utökad dialog internt och externt med bland annat exploatörer och byggherrar
  • Arkitekturvecka
  • Byggvårdspremie
  • Gestaltningsprogram knutna till avtal
  • Kulturmiljöprogram och riksintressebeskrivningar
  • Tävlingar och markanvisningar
  • Gestaltningsråd som bistår byggnadsnämnden

De kommuner som har angett att man inte aktivt jobbar med frågan har kommenterat att detta främst beror på resursbrist, att det inte byggs så mycket i kommunen, att det sker löpande i det dagliga arbetet eller att ett arbete har påbörjats att ta fram strategi eller policydokument.

Diagram 1.6.1b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.6.1)” under Relaterad information.
Figur 1.6.1b Antal kommuner som arbetar för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stad- och landskapsmiljö. Källa: Kommunernas svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen