Kontrollansvariga

Här följer en beskrivning av vilket ansvar som, i fråga om rivningsavfall, vilar på dig som är kontrollansvarig för sådana rivningsåtgärder som omfattas av krav på bygglov, rivningslov eller anmälan.

För en beskrivning av processen för kontroll av avfallshantering vid rivningsåtgärder enligt plan- och bygglagen, se avsnittet Allmänt om rivningsåtgärder och avfallshantering.

För en fullständig beskrivning av den allmänna processen för lov och byggande samt den kontrollansvariges ansvar hänvisar vi till avsnittet Lov och byggande här i PBL kunskapsbanken.

Som kontrollansvarig ska du biträda byggherren vid upprättande av kontrollplanen. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om dels vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, dels hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Närmare vägledning om vad kontrollplanen i dessa delar ska innehålla finns i följande allmänna råd.

Allmänt råd till 10 kap. 6 § 5 PBL (BFS 2013:15)

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §

 
Allmänt råd
En materialinventering, som görs för att få uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, bör genomföras genom en inventering på plats i byggnaden om det inte är uppenbart onödigt. Inventeringen bör utföras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Den bör redovisa aktuella förhållanden.
I kontrollplanen bör det anges vilket material som vid rivningsåtgärderna kan ge upphov till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt var i byggnaden dessa material finns.
Som avfallsslag räknas de olika typer av avfall som anges i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927). I avfallsförordningen anges även vad som utgör farligt avfall.

Allmänt råd till 10 kap. 6 § 6 PBL (BFS 2013:15)

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §

 
Allmänt råd
I kontrollplanen bör, i relevanta delar, anges följande:
–    I vilka avfallsslag farligt avfall kommer att sorteras.
–    I vilka avfallsslag annat avfall kommer att sorteras.
–    I vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering på arbetsplatsen respektive genom eftersortering.
–    Hur de olika avfallsslagen kommer att hanteras, dvs. om de ska bli föremål för materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
–    Om särskilda skyddsåtgärder behöver iakttas vid rivningsåtgärderna med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter, t.ex. vid hantering av material som innehåller asbest eller PCB.
–    Om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas för att avlägsna och oskadliggöra virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp.

Vid rivningsåtgärder ska du dessutom biträda byggherren vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall. Den inventering som ska göras inför upprättandet av kontrollplanen bör normalt ske i form av en inventering på plats i den aktuella byggnaden. Inventeringen bör utföras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Du bör ta ställning till på vad sätt du ska biträda vid inventeringen, särskilt om du behöver närvara vid inventering på plats. Ditt ansvar i detta avseende behandlas i följande allmänna råd.

Allmänt råd till 10 kap. 11 § 1 PBL (BFS 2013:15)

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 1 §

 
Allmänt råd
I de fall inventeringen av farligt avfall och annat avfall sker genom inventering på plats i byggnaden bör en kontrollansvarig ta ställning till om han eller hon behöver närvara vid denna.

Ett exempel på fall då lagens krav på ditt biträde vid inventeringen inte innebär att du måste närvara vid inventeringen på plats är att en sådan inventering utförs av en särskilt anlitad konsult med relevant kompetens. Om du å andra sidan har anledning att anta att inventeringen inte kommer att utföras av en person med tillräcklig kompetens eller du av annan anledning känner dig osäker på om inventeringen kommer att utföras enligt gällande krav kan det vara lämpligt att ditt biträde omfattar personlig närvaro vid inventeringen.

Att tänka på

• Det är viktigt att du i ditt arbete har fokus på att det farliga avfallet blir utsorterat. Det är även viktigt att annat avfall än farligt avfall hanteras på bästa sätt ur miljösynpunkt. Det är lämpligt att i mesta möjliga mån källsortera på plats.• Det kan vara lämpligt att du eller byggherren samråder med miljöförvaltningen i kommunen för bästa möjliga avfallshantering.• Det är viktigt att inventeringen utförs av någon med god kunskap och erfarenhet inom området. Vad god kunskap och erfarenhet innefattar har inte närmare preciserats utan får bedömas från fall till fall, utifrån t.ex. relevant grundutbildning, praktisk erfarenhet samt speciella kunskaper i miljöinventering.

Du ska vara närvarande vid det tekniska samråd som normalt hålls hos byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 4 §

 
Vid det samrådet ska man bland annat gå igenom hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 19 §

När rivningsåtgärderna har påbörjats ska du se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs, t.ex. det som anges i kontrollplanen om hantering av rivningsavfall. Om det förekommer avvikelser från vad som föreskrivs i kontrollplanen ska du informera byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden.

Efter det att rivningsåtgärderna har slutförts ska du avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Byggnadsnämnden ska normalt hålla ett slutsamråd, och till detta ska du kallas. Vid slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts, till exempel i fråga om avfallshantering. Även ditt utlåtande ska gås igenom.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 31-32 §§

Avfallshantering enligt miljöbalken

Den som innehar ett avfall ska se till att det hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Plan- och bygglag (2010:900) 15 kap 5 §

Enligt Naturvårdsverkets webbaserade vägledning om bygg- och rivningsavfall ska följande gälla vid sortering:
Sortering av rivningsavfallet ska normalt ske på plats. Olika typer av farligt avfall ska alltid sorteras åtskilt från varandra. När det gäller annat avfall kan i undantagsfall central sortering i efterhand accepteras. Vid exempelvis platsbrist bör man prioritera att utsortera fraktioner som är svåra att eftersortera som t.ex. gips. Sortering vid källan minskar nedsmutsning och förorening av restprodukter vilket underlättar återanvändning och återvinning. Den mest grundläggande sorteringen är följande:

1    farligt avfall (alltid separat hantering)
2    material som kan återanvändas
3    material som kan bli nytt material (materialåtervinnas)
4    material som kan förbrännas med energiutnyttjande (kan energiåtervinnas) – avfall till förbränning
5    material som inte kan återanvändas eller återvinnas – avfall till deponi

Att olika typer av farligt avfall alltid ska hållas åtskilda från varandra, gör att det farliga avfallet ofta behöver sorteras i flera olika fraktioner. På motsvarande sätt behövs det fler fraktioner även bland övriga avfallsslag för att optimera möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Ytterligare information om hantering av rivningsavfall finns i branschriktlinjerna Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning Sveriges Byggindustrier.  

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej