På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontrollansvariga rivningsavfall

Granskad:

Här följer en beskrivning av vilket ansvar som, i fråga om rivningsavfall, vilar på dig som är kontrollansvarig för sådana rivningsåtgärder som omfattas av krav på bygglov, rivningslov eller anmälan.

Som kontrollansvarig ska du biträda byggherren vid upprättande av kontrollplanen. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Den ska även innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

10 kap. 6 § 5 Allmänt råd En materialinventering, som görs för att få uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, bör genomföras genom en inventering på plats i byggnaden om det inte är uppenbart onödigt. Inventeringen bör utföras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Den bör redovisa aktuella förhållanden. I kontrollplanen bör det anges vilket material som vid rivningsåtgärderna kan ge upphov till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt var i byggnaden dessa material finns. Som avfallsslag räknas de olika typer av avfall som anges i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927). I avfallsförordningen anges även vad som utgör farligt avfall.
10 kap. 6 § 6 Allmänt råd I kontrollplanen bör, i relevanta delar, anges följande:
 • -   I vilka avfallsslag farligt avfall kommer att sorteras.
 • -   I vilka avfallsslag annat avfall kommer att sorteras.
 • -   I vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering på arbetsplatsen respektive genom eftersortering.
 • -   Hur de olika avfallsslagen kommer att hanteras, dvs. om de ska bli föremål för materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
 • -   Om särskilda skyddsåtgärder behöver iakttas vid rivningsåtgärderna med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter, t.ex. vid hantering av material som innehåller asbest eller PCB.
 • -   Om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas för att avlägsna och oskadliggöra virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp.

6 §
  Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 §
(kontrollplan) med uppgifter om
   1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
   2. vem som ska göra kontrollerna,
   3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
   4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
   5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och
   6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra
      a) materialåtervinning av hög kvalitet, och
      b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Lag (2020:603) .

Du ska dessutom biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter. Den inventering som ska göras inför upprättandet av kontrollplanen bör normalt ske i form av en inventering på plats i den aktuella byggnaden. Inventeringen bör utföras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Du bör ta ställning till på vad sätt du ska biträda vid inventeringen, särskilt om du behöver närvara vid inventering på plats. Ditt ansvar i detta avseende behandlas i följande allmänna råd.

Kontrollansvarigas uppgift vid inventering 10 kap. 11 § 1 Allmänt råd I de fall inventeringen av farligt avfall och annat avfall sker genom inventering på plats i byggnaden bör en kontrollansvarig ta ställning till om han eller hon behöver närvara vid denna.

11 §
  En kontrollansvarig ska
   1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,
   2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
   3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
   4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
   5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
   6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
   7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden. Lag (2020:603) .

Ett exempel på fall då lagens krav på ditt biträde vid inventeringen inte innebär att du måste närvara vid inventeringen på plats är att en sådan inventering utförs av en särskilt anlitad konsult med relevant kompetens. Om du å andra sidan har anledning att anta att inventeringen inte kommer att utföras av en person med tillräcklig kompetens eller du av annan anledning känner dig osäker på om inventeringen kommer att utföras enligt gällande krav kan det vara lämpligt att ditt biträde omfattar personlig närvaro vid inventeringen.

Att tänka på
 • Det är viktigt att du i ditt arbete har fokus på att det farliga avfallet blir utsorterat. Det är även viktigt att annat avfall än farligt avfall hanteras på bästa sätt ur miljösynpunkt. Det är lämpligt att i mesta möjliga mån källsortera på plats.
 • Det kan vara lämpligt att du eller byggherren samråder med miljöförvaltningen i kommunen för bästa möjliga avfallshantering.
 • Det är viktigt att inventeringen utförs av någon med god kunskap och erfarenhet inom området. Vad god kunskap och erfarenhet innefattar har inte närmare preciserats utan får bedömas från fall till fall, utifrån t.ex. relevant grundutbildning, praktisk erfarenhet samt speciella kunskaper i miljöinventering.

Du ska vara närvarande vid det tekniska samråd som normalt hålls hos byggnadsnämnden.

4 §
  Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Vid det samrådet ska man bland annat gå igenom hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

19 §
  Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
   1. arbetets planering och organisation,
   2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
   3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
   4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,
   5. behovet av ett färdigställandeskydd,
   6. behovet av utstakning,
   7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
   8. behovet av ytterligare sammanträden. Lag (2020:603) .

När rivningsåtgärderna har påbörjats ska du se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs, t.ex. det som anges i kontrollplanen om hantering av rivningsavfall. Om det förekommer avvikelser från vad som föreskrivs i kontrollplanen ska du informera byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden.

Efter det att rivningsåtgärderna har slutförts ska du avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Byggnadsnämnden ska normalt hålla ett slutsamråd, och till detta ska du kallas. Vid slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts, till exempel i fråga om avfallshantering. Även ditt utlåtande ska gås igenom.

31 §
  En kallelse enligt 30 § ska vara skriftlig och skickas till
   1. byggherren,
   2. den eller de kontrollansvariga, och
   3. övriga som enligt byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta.

32 §
  Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:
   1. hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts,
   2. avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna,
   3. den kontrollansvariges utlåtande enligt 11 § 6,
   4. den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande,
   5. behov av andra åtgärder, och
   6. förutsättningarna för ett slutbesked.

Avfallshantering enligt miljöbalken

Den som innehar ett avfall ska se till att det hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

5 §
  I fall som avses i 14 kap. 3-7 och 9-13 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft.

I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes.

En talan får dock väckas senare än som anges i första och andra styckena, om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Enligt avfallsförordningen ska den som producerar rivningsavfall åtminstone sortera ut avfall i form av trä, vissa mineral, metall, glas, plast och gips och hålla dem skilda från varandra och från annat avfall.

10 §
  Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:
   1. trä,
   2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
   3. metall,
   4. glas,
   5. plast, och
   6. gips.

Naturvårdsverket har tagit fram en webbaserad vägledning om bygg - och rivningsavfall och enligt den ska

Enligt Naturvårdsverkets webbaserade vägledning om bygg- och rivningsavfall ska följande gälla vid sortering:
Sortering av rivningsavfallet ska normalt ske på plats. Olika typer av farligt avfall ska alltid sorteras åtskilt från varandra. När det gäller annat avfall kan i undantagsfall central sortering i efterhand accepteras. Vid exempelvis platsbrist bör man prioritera att utsortera fraktioner som är svåra att eftersortera som t.ex. gips. Sortering vid källan minskar nedsmutsning och förorening av restprodukter vilket underlättar återanvändning och återvinning. Den mest grundläggande sorteringen är följande:

 1.     farligt avfall (alltid separat hantering)
 2.     material som kan återanvändas
 3.     material som kan bli nytt material (materialåtervinnas)
 4.     material som kan förbrännas med energiutnyttjande (kan energiåtervinnas) – avfall till förbränning
 5.     material som inte kan återanvändas eller återvinnas – avfall till deponi

Att olika typer av farligt avfall alltid ska hållas åtskilda från varandra, gör att det farliga avfallet ofta behöver sorteras i flera olika fraktioner. På motsvarande sätt behövs det fler fraktioner även bland övriga avfallsslag för att optimera möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Naturvårdsverkets vägledning kan du ta del av  i "Relaterad information".

Ytterligare information om hantering av rivningsavfall finns i branschriktlinjerna hos Byggföretagen, se länk i "Relaterad information"

Här kan du läsa mer om processen för kontroll av avfallshantering vid rivningsåtgärder enligt plan- och bygglagen

Här kan du läsa allmän information om lov- och byggprocessen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen