På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar om rivningsavfall

Granskad:

Här finns samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar rörande rivningsavfall utifrån plan- och bygglagens krav.

Vad är en rivning?
Svar: En rivning innefattar borttagande av en hel byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även själva stommen.

Vad är en rivningsåtgärd?
Svar: En rivningsåtgärd är antingen en rivning eller en sådan ändring av en byggnad som innebär att vissa delar rivs ut men att byggnadens stomme står kvar.

Vilket ansvar har byggherren för rivning enligt plan- och bygglagen?
Svar: Byggherren har ansvar för att se till att rivningsåtgärderna genomförs enligt de krav som gäller för åtgärderna enligt plan- och bygglagen och de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av den lagen. Det innebär till exempel att byggherren:

  • ska se till att lov söks eller anmälan görs i de fall det krävs samt att villkoren i lovet och kontrollplanen följs
  • har ansvar för att en materialinventering genomförs av någon med god kompetens och erfarenhet inom området för att identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till
  • behöver anlita en kontrollansvarig innan materialinventeringen påbörjas
  • ska lämna ett förslag till en kontrollplan om inte byggnadsnämnden har beslutat att någon kontrollplan inte behövs
  • ska delta vid tekniskt samråd om byggnadsnämnden kallar till ett sådant
  • ska delta vid slutsamråd om byggnadsnämnden kallar till ett sådant

När krävs det lov eller anmälan vid en rivningsåtgärd?
Svar: Rivning kan ibland kräva rivningslov. I andra fall krävs i stället anmälan till byggnadsnämnden. Det finns även fall då det vid en rivning varken krävs rivningslov eller anmälan.

10 §
  Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad
   1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
   2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

5 §
  Har upphävts genom lag (2014:900) .

Läs mer om Rivningslov här på PBL kunskapsbanken.
Utrivningsarbeten i en byggnad räknas inte som rivning i PBL:s mening utan är ofta att betrakta som ändring av en byggnad. Ändring av byggnad kan ibland kräva bygglov, 9 kap. 2 § PBL. I andra fall krävs i stället anmälan till byggnadsnämnden, 6 kap. 5 § PBF. Det finns även fall då en ändring av en byggnad varken kräver bygglov eller anmälan.
Läs mer i avsnittet Bygglov här på PBL kunskapsbanken .

Vad är farligt avfall?
Svar: I avfallsförordningen (2020:614) finns regler om vad som utgör farligt avfall. Närmare upplysningar finns även i Naturvårdsverkets vägledning Klassning av farligt avfall  samt i branschriktlinjerna Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning från Byggföretagen.

Vad är en miljömässigt bra hantering av avfallet?
Svar: Se Naturvårdsverkets webbaserade vägledning om bygg- och rivningsavfall.

Vilket ansvar har Boverket för bygg- och rivningsavfall?
Svar: Boverket har ansvar för vägledning om plan- och bygglagens krav när det gäller rivningsavfall. Boverket har även utfärdat allmänna råd till plan- och bygglagens regler om rivningsavfall.

Vilket ansvar har Naturvårdsverket för bygg- och rivningsavfall?
Svar: Naturvårdsverket har ansvar för vägledning om miljöbalkens krav för bygg- och rivningsavfall.

Var kan jag hitta mer information?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen