Byggnadsinspektörens roll vid slutsamråd och slutbesked

När rivningsåtgärderna är utförda ska byggnadsnämnden kalla till ett slutsamråd om det inte är uppenbart obehövligt. Till slutsamrådet ska bland andra byggherren och den kontrollansvarige kallas.

Vid slutsamrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts, till exempel vad som sägs där om avfallshantering, samt om det finns förutsättningar för byggnadsnämnden att meddela ett slutbesked. Ett slutbesked är byggnadsnämndens godkännande av de utförda åtgärderna.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 30-37 §§

 

Det kan vara lämpligt att vid slutsamrådet för en rivning gå igenom vilket avfall som uppstod och hur det hanterades och jämföra detta med uppgifterna i inventeringen och i kontrollplanen.

Under vissa förhållanden kan den som orsakar miljöföroreningar dömas av allmän domstol för t.ex. miljöbrott till böter eller fängelse. Regler om detta finns i 29 kap. miljöbalken. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej