När rivningsåtgärderna har påbörjats

Under arbetets gång ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs.

Om det förekommer avvikelser, till exempel från vad som anges i kontrollplanen om avfallshantering, ska den kontrollansvarige vid behov meddela byggnadsnämnden

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 11 §

 
Byggnadsnämnden får förbjuda att rivningsåtgärderna fortsätter, bland annat om byggherren i något väsentligt avseende avviker från kontrollplanen. Rivningen får i sådant fall inte fortsätta förrän byggherren visar att bristerna har avhjälpts.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 32 §

 
Är det uppenbart att ett arbete eller en åtgärd utförs på ett sådant sätt att det kan medföra fara för människors liv eller hälsa, ska nämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 30 §

 

Byggnadsnämnden kan även förelägga byggherren att vidta åtgärder för att uppfylla kontrollplanen. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 19,37 §§

 
.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej