Byggherrens åtaganden vid tekniskt samråd

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts hålls normalt ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. Då går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Vid tekniskt samråd om rivningsåtgärder ska man bland annat gå igenom hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats. Man bör även gå igenom vem som har gjort inventeringen.

Senast vid det tekniska samrådet ska du som byggherre lämna vissa teknniska handlingar till byggnadsnämnden. Dessa handlingar bör innehålla uppgifter som underlättar byggnadsnämndens bedömning av om uppgifterna i förslaget till kontrollplanen om förekomst av farligt avfall är rimliga. De uppgifter som du bör lämna preciseras närmare i det allmänna rådet nedan.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 18 §

 
Allmänt råd till 10 kap. 18 § första stycket 2 PBL (BFS 2013:15)
Av de tekniska handlingar som lämnas till byggnadsnämnden och som avser rivningsåtgärder bör, i relevanta delar, så långt det är möjligt framgå
–    byggnadstyp och byggnadens storlek, läge och ålder,
–    huvudsaklig nuvarande och tidigare användning,
–    tillbyggnader, andra utförda större underhålls- eller reparationsåtgärder med materialbyte samt
–    byggnadens grundläggning och bärande konstruktion i övrigt.
De tekniska handlingarna bör i tillräcklig utsträckning kompletteras med ritningar eller fotografier.
Dokumentation från sådan inventering som har utgjort underlag för kontrollplanen och som anger förekomst av farligt avfall samt annat avfall bör lämnas till byggnadsnämnden tillsammans med kontrollplanen. Resultaten av provningar och analyser som har gjorts bör redovisas.

Läs mer om tekniskt samråd i allmänhet i avsnittet Byggprocessen.

När det tekniska samrådet har hållits kan byggnadsnämnden meddela ett startbesked. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden bland annat den kontrollplan som ska gälla för arbetena. Genom startbeskedet godkänner byggnadsnämnden även att den lov- eller anmälningspliktiga åtgärden får påbörjas.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 14-25 §§

Om byggnadsnämnden finner att det inte finns förutsättningar för att meddela startbesked kan nämnden i stället besluta att vägra startbesked. Ett sådant beslut kan överklagas av byggherren. Om rivningsåtgärderna påbörjas trots att startbesked inte har meddelats ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift).

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 51 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 15,16 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej