Byggherrens åtaganden vid slutsamråd och slutbesked

När rivningsåtgärderna är utförda ska byggnadsnämnden kalla till ett slutsamråd om det inte är uppenbart obehövligt. Till slutsamrådet ska bland andra du och den kontrollansvarige kallas.

Vid slutsamrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts, till exempel vad som sägs där om avfallshantering, samt om det finns förutsättningar för byggnadsnämnden att meddela ett slutbesked. Det kan innebära att man går igenom vilket avfall som uppstod och hur det hanterades och jämför detta med uppgifterna i inventeringen och i kontrollplanen. Ett slutbesked är byggnnadsnämndens godkännande av de utförda åtgärderna.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 30-37 §§

 
   
Under vissa förhållanden kan den som orsakar miljöföroreningar dömas av allmän domstol för t.ex. miljöbrott till böter eller fängelse. Regler om detta finns i 29 kap. miljöbalken. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej