Byggherrens åtaganden vid lov eller anmälan

Om du som byggherre ska genomföra en rivningsåtgärd som kräver antingen lov (bygglov eller rivningslov) eller anmälan gäller plan- och bygglagens krav i fråga om hantering av avfall. För rivningsåtgärder som inte kräver vare sig lov eller anmälan gäller inte dessa krav i plan- och bygglagen. Däremot gäller i samtliga fall miljöbalkens krav på miljömässigt godtagbar hantering av avfallet.

Byggherrens ansvar

Det är byggherren som ska se till att rivningsåtgärderna genomförs enligt de krav som gäller för åtgärderna enligt plan - och bygglagen och de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av den lagen. Det innebär till exempel att byggherren ska se till att lov eller anmälan söks i de fall det krävs samt att villkoren i lovet och kontrollplanen följs.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 5 §

När krävs det lov eller anmälan vid rivningsåtgärder?

Rivning av byggnad
Begreppet rivning innebär i princip att man tar bort hela byggnaden, det vill säga även stommen. En byggnad kan alltså skalas av såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om grunden ska finnas kvar och utnyttjas till en ny byggnad är det ändå fråga om rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av ett hus, till exempel en veranda.

Rivning kan ibland kräva rivningslov och i andra fall krävs i stället anmälan till byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 10 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

 Det finns även fall då det vid en rivning varken krävs rivningslov eller anmälan.

Läs mer om i vilka fall rivningslov eller anmälan krävs i avsnittet om Rivningslov.

Ändring av byggnad
Utrivningsarbeten i en byggnad räknas inte som rivning i plan- och bygglagens mening utan är ofta att betrakta som ändring av en byggnad.

Ändring av byggnad kan ibland kräva bygglov, i andra fall krävs i stället anmälan till byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

 Det finns även fall då en ändring av en byggnad varken kräver bygglov eller anmälan. Läs mer om i vilka fall bygglov eller anmälan krävs i avsnittet Lov & Anmälan.

Uppgifter i ansökan om lov och i anmälan

En ansökan om rivningslov eller bygglov eller en anmälan till byggnadsnämnden ska vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om fastighetens beteckning, uppgifter om byggherren, den tidpunkt då rivningsarbeten ska påbörjas och uppgifter om föreslagen kontrollansvarig.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 8 §

 Den ska även innehålla ritningar, beskrivningar och andra upgifter som behövs för prövningen.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 21 §

För arbeten som inte kräver bygglov eller rivningslov men däremot anmälan till byggnadsnämnden, ska du redan i anmälan lämna uppgifter om det kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller farligt avfall. Det kan vara lämpligt att lämna sådana uppgifter i lovansökan för ärenden som kräver bygglov eller rivningslov, även om inte PBL uttryckligen kräver det. Det kan underlätta vid handläggning av ärendet. I avfallsförordningen finns regler om vad som utgör farligt avfall. Närmare upplysningar finns även i Naturvårdsverkets vägledning Klassning av farligt avfall  samt i branschriktlinjerna Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning från Sveriges Byggindustrier. För mer information om avfallshantering se även Naturvårdsverkets vägledning om bygg- och rivningsavfall. 

Uppgifter om kontrollansvarig lämnas vid lov och anmälan

I ansökan om lov eller i anmälan till byggnadsnämnden ska du lämna förslag på vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. Olika kontrollansvariga kan utses för skilda delar av ett rivningsprojekt. Om flera kontrollsansvariga utses, ska du se till att någon av dem samordnar kontrollansvarigas uppgifter. Den kontrollansvarige måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej