På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tekniskt samråd - rivningsavfall

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts hålls normalt ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. Då går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Vid det tekniska samrådet ska man bland annat gå igenom hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna vissa tekniska handlingar till byggnadsnämnden. Dessa handlingar bör innehålla uppgifter som underlättar byggnadsnämndens bedömning av om uppgifterna i förslaget till kontrollplanen om avfall är rimliga. De uppgifter som byggherren bör lämna preciseras närmare i det allmänna rådet nedan.

Läs mer om tekniskt samråd i allmänhet.

Allmänt råd till 10 kap. 18 § första stycket 2 PBL (BFS 2013:15)

Allmänt råd
Av de tekniska handlingar som lämnas till byggnadsnämnden och som avser rivningsåtgärder bör, i relevanta delar, så långt det är möjligt framgå
–    byggnadstyp och byggnadens storlek, läge och ålder,
–    huvudsaklig nuvarande och tidigare användning,
–    tillbyggnader, andra utförda större underhålls- eller reparationsåtgärder med materialbyte samt
–    byggnadens grundläggning och bärande konstruktion i övrigt.

De tekniska handlingarna bör i tillräcklig utsträckning kompletteras med ritningar eller fotografier.

Dokumentation från sådan inventering som har utgjort underlag för kontrollplanen och som anger förekomst av farligt avfall samt annat avfall bör lämnas till byggnadsnämnden tillsammans med kontrollplanen. Resultaten av provningar och analyser som har gjorts bör redovisas.

Att tänka på • Det kan vara lämpligt att lämna de uppgifter som nämns i det allmänna rådet ovan redan vid ansökan om lov eller anmälan så att byggnadsnämnden kan förbereda ärendet inför det tekniska samrådet, bland annat om en kontakt med miljöinspektör behövs.• Det kan i vissa fall vara lämpligt att en miljöinspektör deltar vid det tekniska samrådet.

När det tekniska samrådet har hållits kan byggnadsnämnden meddela ett startbesked. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden bland annat den kontrollplan som ska gälla för arbetena. Genom startbeskedet godkänner byggnadsnämnden även att den lov- eller anmälningspliktiga åtgärden får påbörjas.

Om byggnadsnämnden finner att det inte finns förutsättningar för att meddela startbesked kan nämnden i stället besluta att vägra startbesked. Ett sådant beslut kan överklagas av byggherren. Om rivningsåtgärderna påbörjas trots att startbesked inte har meddelats ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej