På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lov och anmälan - rivningsavfall

Om en byggherre ska genomföra en rivningsåtgärd som omfattas av krav på antingen lov (bygglov eller rivningslov) eller anmälan gäller plan- och bygglagens krav i fråga om hantering av avfall. Rivningsåtgärder som inte kräver vare sig lov eller anmälan omfattas inte av dessa krav i plan- och bygglagen. Däremot gäller i samtliga fall miljöbalkens krav på miljömässigt godtagbar hantering av avfallet.

Byggherrens ansvar

Det är byggherren som ska se till att rivningsåtgärderna genomförs enligt de krav som gäller för åtgärderna enligt plan- och bygglagen och de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av den lagen. Det innebär till exempel att byggherren ska se till att lov eller anmälan söks i de fall det krävs samt att villkoren i lovet och kontrollplanen följs.

När krävs det lov eller anmälan vid rivningsåtgärder?

Rivning av byggnad
Begreppet rivning innebär i princip att man helt tar bort hela byggnaden, det vill säga även stommen. En byggnad kan alltså skalas av såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om grunden ska finnas kvar och utnyttjas till en ny byggnad är det ändå fråga om rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av ett hus, till exempel en veranda.

Rivning kan ibland kräva rivningslov, i andra fall krävs i stället anmälan till byggnadsnämnden.

Det finns även fall då det vid en rivning varken krävs rivningslov eller anmälan. Läs mer om i vilka fall rivningslov eller anmälan krävs i avsnittet om Rivningslov.

Ändring av byggnad
Utrivningsarbeten i en byggnad räknas inte som rivning i plan- och bygglagens mening utan är ofta att betrakta som ändring av en byggnad. Ändring av byggnad kan ibland kräva bygglov, i andra fall krävs i stället anmälan till byggnadsnämnden, 

Det finns även fall då en ändring av en byggnad varken kräver bygglov eller anmälan. Läs mer om i vilka fall bygglov eller anmälan krävs i avsnittet om Bygglov.

Uppgifter i ansökan om lov och i anmälan

En ansökan om rivningslov, bygglov eller en anmälan till byggnadsnämnden ska vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om fastighetsbeteckning, uppgifter om byggherren, den tidpunkt då rivningsarbeten ska påbörjas och uppgifter om föreslagen kontrollansvarig. Den ska även innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen,

Av en anmälan enligt 6 kap. 5 § PBF avseende rivning ska det dessutom framgå om det kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller farligt avfall. Motsvarande krav finns inte för bygglovs- eller rivningslovsansökan. Men det kan vara bra att även i de fallen lämna sådana uppgifter till byggnadsnämnden för en snabbare hantering av ärendet vid det tekniska samrådet. I avfallsförordningen (2020:614) finns regler om vad som utgör farligt avfall. Närmare upplysningar finns även i Naturvårdsverkets vägledning Klassning av farligt avfall samt i branschriktlinjerna Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning från Byggföretagen. För mer information om avfallshantering se även Naturvårdsverkets vägledning om bygg- och rivningsavfall.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej