På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontrollansvarig - rivningsavfall

I ansökan om lov eller i anmälan till byggnadsnämnden ska byggherren lämna förslag på vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. Olika kontrollansvariga kan utses för skilda delar av ett rivningsprojekt. Om flera kontrollansvariga utses, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. Den kontrollansvarige måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan, se avsnitt Kontrollplan för mer information om innehållet i en kontrollplan. Bland annat ska den kontrollansvarige biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som rivningsåtgärderna kan ge upphov till. Detta kan ske antingen genom att den kontrollansvarige är närvarande vid inventeringen på plats i byggnaden eller på annat sätt, till exempel genom att ge råd och anvisningar. Den kontrollansvarige ska ta ställning till på vilket sätt han eller hon ska biträda enligt en precisering i det allmänna rådet nedan.

Allmänt råd till 10 kap. 11 § 1 PBL (BFS 2013:15)
Allmänt råd

I de fall inventeringen av farligt avfall och annat avfall sker genom inventering på plats i byggnaden bör en kontrollansvarig ta ställning till om han eller hon behöver närvara vid denna.

Ett exempel på fall då lagens krav på den kontrollansvariges biträde vid inventeringen inte innebär att denne måste närvara vid inventeringen på plats är att en sådan inventering utförs av en särskilt anlitad konsult med relevant kompetens. Om den kontrollansvarige å andra sidan har anledning att anta att inventeringen inte kommer att utföras av en person med tillräcklig kompetens eller av annan anledning känner sig osäker på om inventeringen  kommer att utföras enligt gällande krav kan det vara lämpligt att den kontrollansvariges biträde omfattar personlig närvaro vid inventeringen. 

När rivningsåtgärderna har påbörjats ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs. Om det förekommer avvikelser från vad som föreskrivs i kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden.

Boverket har sammanställt en förteckning över certifierade kontrollansvariga. Ytterligare information om de kontrollansvarigas uppgifter finns under avsnittet Kontrollansvariga.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej