På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänt om rivningsavfall och avfallshantering

Granskad:

Många byggarbeten som innefattar rivningsåtgärder kräver antingen rivningslov, bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Dessa arbeten omfattas då av kontrollsystemet i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, vilket normalt innebär krav på bland annat kontrollplan, kontrollansvarig och tekniskt samråd med kommunen. Plan- och bygglagens bestämmelser om tillsyn och kontroll vid rivningsåtgärder syftar till ett lämpligt omhändertagande av farligt avfall samt till att ge förutsättningar för återanvändning och återvinning av rivningsavfall.

Vägledningens bakgrund och syfte

Gällande plan- och bygglagen trädde i kraft år 2011 och innehåller bland annat förändringar i reglerna om hantering av avfall vid rivningsåtgärder. De särskilda reglerna för rivningsåtgärder som fanns i den tidigare gällande plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, avskaffades, och i stället kom sådana åtgärder att omfattas av lagens generella kontrollsystem. Begreppen rivningsanmälan, rivningsplan och kvalitetsansvarig i ÄPBL avskaffades.

Boverket gav år 1995 ut en handbok som bland annat innehöll allmänna råd till ÄPBL och var kopplad till de begrepp som användes i den lagen. Med anledning av de nya reglerna i plan- och bygglagen meddelade Boverket år 2013 nya allmänna råd.

Syftet med denna vägledning är att på ett enkelt sätt presentera de nya reglerna som gäller för hantering av rivningsavfall och att undanröja eventuella osäkerheter som regeländringarna kan ha fört med sig.

Läsanvisning

I detta avsnitt (Allmänt om rivningsåtgärder och avfallshantering) beskrivs hela PBL-processen för en rivningsåtgärd. Här görs även hänvisningar till andra avsnitt i PBL kunskapsbanken för mer allmänna beskrivningar av byggprocessen. I de andra avsnitten beskrivs kortfattat vad de olika aktörerna har för ansvar och uppgifter.

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar

Här kan du ta del av fler lästips om ämnet

Avgränsning

Följande sidor behandlar avfallshantering vid rivningsåtgärder utifrån plan- och bygglagens krav. Vissa rivningsåtgärder kräver inte bygglov eller anmälan och omfattas då inte av plan- och bygglagens kontrollsystem. För dessa åtgärder gäller dock krav i miljöbalken. När det gäller miljöbalkens krav så nämns det kort här och vi hänvisar till Naturvårdsverkets vägledning om bygg- och rivningsavfall utifrån miljöbalken för mer information.

Naturvårdsverkets vägledning om bygg- och rivningsavfall

Vägledningen behandlar inte heller arbetsmiljöfrågor, även om detta är viktiga frågor vid rivningsåtgärder. För information om sådana frågor hänvisas till Arbetsmiljöverkets webbplats.

Arbetsmiljöverkets webbplats.

Den 1 augusti 2020 skärptes reglerna i plan- och bygglagen om avfall, bland annat på så sätt att de kom att omfatta inte bara rivningsavfall utan även avfall från andra slags byggåtgärder, t.ex. nybyggnad. Denna vägledning är dock avgränsad till att avse endast rivningsavfall.

Begrepp

I denna vägledning används nedanstående begrepp i följande betydelser:

Rivning: borttagande av en hel byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även själva stommen.

Rivningsåtgärder: rivning samt även sådana ändringar av byggnader som innebär att vissa delar rivs ut men där byggnadens stomme står kvar.

Rivningsavfall: sådant avfall som uppkommer vid rivningsåtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen