På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintressemyndigheterna

Granskad:

Tolv olika statliga myndigheter har ansvaret för att inom sitt verksamhetsområde ange sådana områden som myndigheterna bedömer är av riksintressen enligt tredje kapitlet miljöbalken.

Vilka myndigheter som ansvarar för att ange områden som enligt myndigheternas bedömning är av riksintressen enligt tredje kapitlet miljöbalken framgår av förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, hushållningsförordningen.

2 §
  Myndigheterna ska, enligt den fördelning som anges i denna paragraf, efter samråd med Boverket samt de länsstyrelser och andra myndigheter som anges i andra stycket och som är berörda, lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. För ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 §
miljöbalken ska uppgifterna också lämnas till Havs- och vattenmyndigheten.

Uppgifterna ska i fråga om områden
   1. av riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 §) lämnas av Sametinget,
   2. av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten,
   3. av riksintresse för naturvården och friluftslivet (3 kap.
6 §) lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom sina ansvarsområden,
   4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikvarieämbetet,
   5. som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (3 kap. 7 §) lämnas av Sveriges geologiska undersökning,
   6. av riksintresse för anläggningar för industriell produktion (3 kap. 8 §) lämnas av Tillväxtverket,
   7. av riksintresse för anläggningar för energiproduktion och energidistribution (3 kap. 8 §) lämnas av Statens energimyndighet,
   8. av riksintresse för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (3 kap. 8 §) lämnas av Strålsäkerhetsmyndigheten,
   9. av riksintresse för anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 §) lämnas av Trafikverket och Post- och telestyrelsen inom sina verksamhetsområden,
   10. av riksintresse för anläggningar för avfallshantering (3 kap. 8 §) lämnas av Naturvårdsverket,
   11. av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning (3 kap. 8 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten, och
   12. av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (3 kap.
9 §) lämnas av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina ansvarsområden.
Förordning (2015:401).

Riksintresse för Ansvarig myndighet
Rennäringen Sametinget
Yrkesfisket Havs- och vattenmyndigheten
Naturvården Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten
inom sina ansvarsområden
Friluftslivet Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten
inom sina ansvarsområden
Kulturmiljövården Riksantikvarieämbetet
Fyndigheter av ämnen eller material Sveriges geologiska undersökning
Anläggningar för industriell produktion Tillväxtverket
Anläggningar för energiproduktion och energidistribution Statens energimyndighet
Anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Strålsäkerhetsmyndigheten
Anläggningar för kommunikationer (trafikslagen) Trafikverket
Anläggningar för kommunikationer (elektronisk) Post- och telestyrelsen
Anläggningar för avfallshantering Naturvårdsverket
Anläggningar för vattenförsörjning Havs- och vattenmyndigheten
Totalförsvarets anläggningar Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina ansvarsområden
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen