På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Roller och ansvar

Riksintressesystemet bygger på en aktiv dialog mellan stat och kommun. Staten har ett ansvar för att precisera vilka områden som bedöms vara av riksintresse samt vilka värden och egenskaper det är som gör dem värdefulla. I översiktsplanen ska kommunen aktivt förhålla sig till de utpekade värdena och ange hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. I dialogen mellan stat och kommun är det länsstyrelsen som företräder statens samlade intressen.

Riksintressemyndigheternas ansvar

Det finns tolv olika myndigheter som var och en inom sina ansvarsområden ansvarar för att lämna uppgifter till länsstyrelserna om sådana områden som myndigheterna anser är av riksintresse enligt tredje kapitlet miljöbalken Det underlaget utgör grunden för länsstyrelsernas arbete med riksintressena.

Inom sina respektive ansvarsområden ska riksintressemyndigheterna också ha uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden.

Här kan du läsa mer om vilka riksintressemyndigheterna är och vilka ansvarsområden de har

Länsstyrelsernas olika roller

Länsstyrelserna ska verka för att riksintressena tillgodoses i samband med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och beslutsprocesser. Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från riksintressemyndigheterna.

För ett område som omfattas av en beslutad nationell havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska dock länsstyrelsens arbete grundas på planen.

Länsstyrelsen ska också sammanställa och tillhandahålla det planeringsunderlag med betydelse för hushållningen med mark- och vattenområden som finns hos olika statliga myndigheter.

Minst en gång under varje mandatperiod ska länsstyrelserna lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna. I den redovisas bland annat de statliga intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Länsstyrelserna ska också ha uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden inom länet och underrätta berörda myndigheter om ytterligare områden bör anges som riksintressen enligt tredje kapitlet miljöbalken eller om det finns skäl att ompröva sådana områden.

I dialogen med kommunerna om översiktsplanen är det länsstyrelserna, och inte riksintressemyndigheterna, som företräder de statliga intressena. Länsstyrelsen ska samordna statens intressen, bedöma om översiktsplanen tillgodoser riksintressena och om en eventuell avvägning mellan motstående riksintressen har gjorts på ett godtagbart sätt.

Även i detaljplaneprocessen har länsstyrelsen ett ansvar för att bevaka riksintressena. Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet och utövar tillsyn över kommunernas detaljplanering. I egenskap av tillsynsmyndighet avgör länsstyrelsen om en detaljplan ska överprövas och eventuellt upphävas med hänvisning till att den inte tillgodoser ett riksintresse.

Kommunernas roll

Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan där områden av riksintresse anges särskilt och där det tydligt framgår hur kommunen tänker tillgodose riksintressena.

Översiktsplanen är kommunens verktyg för att precisera och ta ställning till riksintressena och andra allmänna intressen. Bra beskrivningar av riksintressena underlättar kommunernas planeringsarbete. Avsikten är att översiktsplanen jämte länsstyrelsens granskningsyttrande ska vara det viktigaste vägledande underlaget för andra myndigheter när de ska tillämpa bestämmelserna om riksintressen vid beslut enligt andra lagar. Av det skälet är kommunen också skyldig att tillhandahålla planer och deras planeringsunderlag när en beslutande myndighet begär detta.

Här kan du läsa mer om kommunernas och länsstyrelsernas roll och ansvar vid beslut enligt plan- och bygglagen:

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten ska enligt sin instruktion arbeta med frågor som rör havsplanering. Det innebär att myndigheten, förutom att vara en riksintressemyndighet med ansvar för fyra sektorer, i förslaget till nationella havsplaner, ska ange och beskriva de områden inom havsområdet som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Dessutom ange hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas. Beslut om de tre nationella havsplanerna fattas av regeringen.

Havsplaneringsförordningen (2015:400) 3 §

Boverkets roll

Boverket ska verka för en samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpning av riksintressebestämmelserna i tredje och fjärde kapitlet miljöbalken.

Förordning 2012:546 med instruktion för Boverket 2 §

Boverket har ett uppsiktsansvar över hushållningen över de mark- och vattenområden som utgör riksintressen enligt fjärde kapitlet miljöbalken och ska dessutom ha en allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden.

Innan ett område pekas ut som ett riksintresse enligt tredje kapitlet miljöbalken ska riksintressemyndigheterna bland annat samråda med Boverket.

Boverket ska även ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor. I det ingår att ge länsstyrelserna vägledning i deras tillsyn av tillämpningen av bestämmelserna om riksintressen i beslut enligt plan- och bygglagen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej