På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintressen vid lov och förhandsbesked

Bestämmelserna om riksintressen och påtaglig skada ska tillämpas vid prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan. I vissa situationer gäller detta även marklov. Motsvarande gäller inte inom detaljplanelagt område.

Prövning av lov utanför detaljplan

I områden utanför detaljplan har markens lämplighet för ett visst ändamål inte prövats i förväg. Utanför detaljplan ska därför prövningen av förhandsbesked och bygglov som inte har föregåtts av ett förhandsbesked även innefatta en lokaliseringsprövning. En sådan prövning innefattar bland annat en bedömning av om den planerade åtgärden kan medföra en påtaglig skada på ett riksintresse. Även inom områdesbestämmelser ska förhandsbesked och bygglov som inte har föregåtts av ett förhandsbesked prövas mot bestämmelserna om riksintressen i de delar som inte redan har prövats i områdesbestämmelserna.

Har kommunen i översiktsplanen utvecklat hur kommunen avser att tillgodose de olika riksintressena, så är det ett stöd i en sådan prövning.

Det finns några undantag från kravet på att bygglov utanför detaljplan ska prövas mot bestämmelserna om riksintressen. Det gäller när ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad. Sådana kompletteringsåtgärder är ofta bygglovsbefriade, men i de fall en bygglovsprövning krävs, ska lovet inte prövas mot bestämmelserna om riksintressen.

Marklov och rivningslov

Utanför detaljplanelagt område fodras det normalt inte marklov eller rivningslov. Genom områdesbestämmelser har dock kommunen en möjlighet att införa krav på marklov och rivningslov inom ett visst område.

Ett skäl för att införa krav på marklov genom områdesbestämmelser kan vara för att tillgodose ett riksintresse. Det kan gälla sådana anläggningar för totalförsvaret eller områden för flygplatser som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 707)

I bestämmelsen om förutsättningar för att bevilja marklov anges, att i de situationer då det krävs marklov för åtgärder utanför detaljplan, så ska marklovet prövas mot bestämmelserna i andra kapitlet PBL, det vill säga även de bestämmelser som avser riksintressen. När det gäller bestämmelsen om förutsättningar för att bevilja rivningslov finns inte motsvarande krav. Rivningslov inom områden med områdesbestämmelser ska därför inte prövas mot riksintressebestämmelserna.

Prövning av lov inom detaljplan

När det finns en lagakraftvunnen detaljplan har avvägningen mellan olika riksintressen och andra intressen avgjorts genom planbeslutet. Innehållet och omfattningen av lovprövningen finns uttömmande reglerat i PBL:s nionde kapitel och frågan om påtaglig skada på ett riksintresse ingår inte i den prövning som ska göras. Detta gäller både bygglov, rivningslov och marklov. Ett avslag kan därmed inte grundas på att åtgärden skulle medföra påtaglig skada på ett riksintresse. Motivet för detta är att frågan om påverkan på riksintressen redan ska ha prövats i planskedet.

Denna begränsning i prövningen gäller också detaljplaner som har tillkommit före det att reglerna om riksintressen infördes i regelverket eller om riksintresseanspråket har tillkommit efter det att detaljplanen upprättades.

När det gäller riksintresse kulturmiljövård så är det vanligt att särskilt äldre planer inte är så detaljerade att de i varje enskildhet tar ställning till alla åtgärder som kan påverka riksintresset. Även om påverkan på det utpekade riksintresset kulturmiljövård inte i sig utgör ett skäl för att neka ett lov, så kan de sakförhållanden som föranlett utpekandet vara relevanta vid en prövning av om en åtgärd uppfyller de krav som PBL ställer för att bevilja ett lov.

Om ett område har pekats ut som ett område av riksintresse för kulturmiljövården, så finns det nämligen en sannolikhet för att området har sådana värden att det också utgör ett sådant särskilt värdefullt område som avses i 8 kap 13 § PBL, det vill säga att området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detta är värden som kan innebära att ett rivningslov kan nekas. Medför en åtgärd att något av de värden som legat till grund för att ett område har utpekats som riksintresse för kulturmiljövården försvinner, så är det en omständighet som tyder på att åtgärden inte heller uppfyller PBL:s krav om att ett områdes särskilda värden ska skyddas. Denna prövning handlar dock inte direkt om en prövning av påtaglig skada på riksintresset.

Länsstyrelsens tillsyn

Finns det särskilda skäl får länsstyrelsen besluta att länsstyrelsen ska ges en möjlighet att överpröva kommunala beslut om lov och förhandsbesked inom ett visst geografiskt område, det vill säga fatta beslut om ett så kallat tillsynsområde. Ett sådant beslut kan begränsas till att enbart avse lov till åtgärder av ett visst angivet slag. Med lov avses såväl bygglov, marklov och rivningslov. Ett sådant beslut ger länsstyrelsen en möjlighet att upphäva sådana kommunal beslut som innebär att ett riksintresse påtagligt skadas.

Eftersom avsikten är att frågor om påverkan på riksintressen redan ska vara avgjorda inom områden med detaljplan, blir beslut om tillsynsområden i första hand aktuella för områden utanför detaljplan. Det finns dock inget hinder mot att fatta ett sådant beslut också för ett område som ingår i en detaljplan.

Särskilda skäl för att besluta om tillsynsområde kan vara att länsstyrelsen av erfarenhet vet att en viss kommun inte tillräckligt beaktar ett riksintressen inom ett bestämt område. Framförallt kan det bli aktuellt med ett beslut i de fall där länsstyrelsen och kommunen inte har lyckats att komma överens i samband med antagandet av översiktsplanen. Ett annat skäl kan vara att länsstyrelsen behöver ha insyn i bygglovsprövningen inom vissa områden i anslutning till totalförsvarets riksintressen. (jfr. prop. 1985/86:1 sid. 803f.)

För att länsstyrelsen ska kunna överpröva ett kommunalt beslut om lov eller förhandsbesked krävs det att länsstyrelsen har beslutat om tillsynsområde innan kommunen har avgjort ärendet. Det finns dock inget hinder mot att länsstyrelsen fattar beslutet under pågående ärendehandläggningen, så länge som kommunen inte har avgjort ärendet.

Tillsynsområde inom detaljplan

Inom detaljplanelagt område är länsstyrelsens möjlighet att inom ramen för sin tillsyn överpröva kommunala beslut om lov starkt begränsad.

När det gäller beslut om bygglov finns ett principiellt intressant avgörande från regeringen som belyser detta. Ärendet gällde bygglov för tillbyggnad av ett bostadshus och nybyggnad av en komplementbyggnad inom detaljplan (tidigare avstyckningsplan). Fastigheten låg dessutom inom ett beslutat tillsynsområde. Länsstyrelsen ansåg att bygglovet skulle medföra påtaglig skada på riksintresset industriell produktion och upphävde lovet. Regeringen, som upphävde länsstyrelsens beslut, konstaterade att den byggrätt som en detaljplan medger inte kan tas bort enbart genom ett tillsynsförordnade. Regeringen konstaterade också att de statliga intressen som länsstyrelsen ska bevaka är avgjorda i detaljplanen och att länsstyrelsen, för bygglov inom detaljplan, inte ytterligare en gång kan bevaka de statliga intressena.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej