På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stegen vid prövning av påtaglig skada

En prövning av om en detaljplan kan medföra påtaglig skada på ett riksintresse innehåller ett antal processteg. Motsvarande gäller om länsstyrelsen på kommunens begäran ska avge ett planeringsbesked.

När en myndighet pekar ut ett område som ett riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken (MB) för ett visst ändamål, så utgör det endast ett anspråk. Att området verkligen utgör ett riksintresse blir fastslaget först i samband med ett rättsverkande beslut. En förutsättning för att ett område ska vara av riksintresse är att det uppfyller de i lagen och förarbetena uppställda kriterierna för ett riksintresse.

Riksintressena enligt 4 kapitlet MB är utpekade i lagen, men där anges avgränsningen enbart översiktligt med hjälp av geografiska termer. Om det inte redan är gjort i översiktsplanen kan det därför behöva göras en bedömning av den närmare avgränsningen av riksintresseområdet.

Är frågan redan löst i översiktsplanen

Har en detaljplan ett tydligt stöd i översiktsplanen och översiktsplanen är aktuell och tillräckligt detaljerad, och om länsstyrelsen godtagit kommunens bedömning av riksintressena i översiktsplanen, så bör frågan om påtaglig skada redan vara avgjord. I sådana fall bör översiktsplanens intentioner kunna genomföras. (jfr. prop. 1985/86:3 sid. 35)

Om redovisningen i översiktsplanen däremot endast är översiktlig eller otydlig eller länsstyrelsen granskningsyttrande innehåller invändningar mot kommunens bedömningar, måste bedömningen av påtaglig skada göras i det enskilda ärendet. Motsvarande gäller om det har tillkommit nya riksintresseanspråk som inte har bedömts i översiktsplanen.

Här kan du läsa mer om riksintressen i detaljplaneprocessen och planeringsbesked

Kan åtgärden antas medföra påtaglig skada på ett riksintresse

Vid en prövning av om en detaljplan kan medför påtaglig skada bör det tydliggöras vilka värden och egenskaper av betydelse för riksintresset som påverkas och hur de påverkas. Är påverkan så stor att den kan betecknas som påtaglig skada?

Avvägning mot andra allmänna eller enskilda intressen inte aktuell

Medför åtgärden påtaglig skada på riksintresset och det motstående intresset inte utgörs av ett annat riksintresse, så är åtgärden otillåten. Då ska ingen avvägning eller "samlad bedömning" mot enskilda intressen eller andra allmänna intressen göras eftersom åtgärden i vilket fall är otillåten.

Avvägning mellan motstående riksintressen

Utgångspunkten är att inget riksintresse ska påtagligt skadas. Det är alltså enbart i den situation det inte går att förena två motstående riksintressen utan att det uppstår påtaglig skada på det ena, som påtaglig skada kan tillåtas.

Går det inte att förena två motstående riksintressen ska det ändamål som på lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ges företräde. En sådan bedömning innefattar ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska hänsynstaganden.  (jfr. prop. 1997/98:45 del 2 sid. 35)

En avvägning mellan olika riksintressen får dock inte strida mot bestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel. Det är alltså först om åtgärden är tillåten enligt 4 kapitlet som en prövning enligt 3 kapitlet kan bli aktuell och en avvägning mellan eventuellt motstående riksintressen enligt 3 kapitlet göras.

Totalförsvaret har företräde

Behövs ett område för totalförsvarets anläggningar, så ska försvarsintresset ges företräde framför andra riksintressen enligt 3 kapitlet MB. Det avser sådana områden som måste få disponeras av totalförsvaret om den fastlagda försvarsgraden för landet ska kunna upprätthållas. Även i denna situation är dock utgångspunkten att bägge riksintressena ska tillgodoses, det är endast när detta inte är möjligt som totalförsvarets intressen kan tillåtas påtagligt skada det motstående intresset. (jfr. prop. 1997/98:45 del 2 sid 35)

Inte heller bestämmelserna i 4 kapitlet MB utgör något hinder för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Det avser sådana anläggningar för landets gränsförsvar och annan försvarsverksamhet där alternativ lokalisering inte kan väljas. (jfr. prop. 1997/98:45 del 2 sid 37)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej