På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintressen i PBL

Bestämmelserna om riksintressen kan aktualiseras vid all planläggning enligt PBL, framför allt vid översiktsplanering och detaljplanering, men också vid bygglovgivning och förhandsbesked i områden utanför detaljplan.

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de områden av riksintresse som finns inom kommunen och hur man avser att tillgodose dessa intressen. I processen sker en dialog mellan staten via länsstyrelsen och kommunen om hur riksintressena ska tillgodoses och planen tillsammans med länsstyrelsens granskningsyttrande är sedan vägledande för efterföljande beslut. Tar kommunen tydligt ställning till riksintressena i översiktsplanen skapas en förutsägbarhet och trygghet inför det fortsatta arbetet med detaljplaner och bygglov.

I en detaljplan prövas lämpligheten av en föreslagen markanvändning. Kommunen ska då ta ställning till bland annat riksintressena. Riksintressena ska alltid tillgodoses i detaljplanen. Vid prövningar har riksintresset ansetts vara tillgodosett om riksintresset inte påtagligt skadas. Det är endast när två oförenliga riksintressen står mot varandra som påtaglig skada kan tillåtas.

En kommun får anta områdesbestämmelser för att reglera begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan. Ett skäl för att anta områdesbestämmelser kan vara att tillgodose ett riksintresse. I områdesbestämmelser kan grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för vissa ändamål regleras. Jämfört med en detaljplan är det dock begränsat vad som får lov att regleras i områdesbestämmelser. På motsvarande sätt som för detaljplan får områdesbestämmelser inte medföra att riksintressena påtagligt skadas.

En regionplan ska vara vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, och ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk. Hur planen förhåller sig till utpekade riksintressen kan därför vara en fråga att behandla i en regionplan.

I en bygglovsprövning inom detaljplanelagt område ska det inte göras någon prövning av om åtgärden kan medföra påtaglig skada på ett riksintresse, eftersom detta redan ska vara avgjort i detaljplanen. I områden utanför detaljplan har markens lämplighet för ett visst ändamål inte prövats i förväg. Vid prövningen av förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan ska därför en bedömning av om den planerade åtgärden kan medföra påtaglig skada på ett riksintresse göras.

På dessa sidor kan ni läsa mer om hanteringen av riksintressen i översiktsplanering, detaljplanering och vid bygglovgivning och förhandsbesked i områden utanför detaljplan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej