Vad är ett riksintresse

Detta tema i PBL kunskapsbanken innehåller en beskrivning av riksintressesystemet, om vilka olika roller inblandade myndigheter har samt hur riksintressena ska hanteras i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bestämmelserna om riksintressen syftar till att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
(jfr prop. 1985/86:3 sid. 17)

Bestämmelserna ska tillämpas vid beslut som rör ändrad användning av mark- och vattenresurserna. Genom bestämmelserna skapas därmed en för flera olika lagar gemensam grund för att avgöra konkurrensfrågor i samband med sådana beslut. Däremot kan bestämmelserna inte användas för att ingripa mot en pågående användning av dessa resurser.
(jfr prop. 1985/86:3 sid. 14 f)

Riksintressen ska tillämpas i beslut enligt tolv olika lagar.

Här kan du läsa om vilka lagarna är

Det är först när det fattas ett beslut enligt någon av de tolv lagarna som det avgörs att ett område verkligen är av riksintresse, fram tills dess är det bara ett anspråk som kan ifrågasättas.

Nationella intressen i den kommunala planeringen

Lagstiftningen om riksintressen infördes samtidigt med den plan- och bygglag som kom 1987. De bägge regelverken har också en nära koppling. När den äldre plan- och bygglagen infördes så var ett av de viktigaste syftena att decentralisera ansvaret för planläggningen och för den lokala miljön till kommunerna. Därför togs också den tidigare obligatoriska statliga fastställelseprövningen av kommunala planer bort. En förutsättning för detta var att staten även fortsatt hade en möjlighet att bevaka frågor av en nationell betydelse, vilket framför allt kom att ske genom lagstiftningen om riksintressen.
(jfr. prop. 1985/86:1 sid. 77 och 113)

Riksintressesystemet bygger på att det tas fram kunskap om områdenas värden och på en aktiv dialog mellan stat och kommun, där staten tydligt redovisar sina anspråk och intressen och där kommunerna aktivt förhåller sig till dem i den kommunala översiktsplaneringen.

Riksintressena regleras i miljöbalken

Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken (1998:808). Den närmare regleringen av riksintressemyndigheternas, länsstyrelsernas och Boverkets ansvar framgår av förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden (hushållningsförordningen).

Boverkets ansvar regleras också i 2 § förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket.

Hur hushållningsbestämmelserna ska tillämpas i den fysiska planeringen framgår av plan- och bygglagen (2010:900). Tillämpningen i den nationella havsplaneringen regleras i 4 kap.10 § miljöbalken och i havsplaneringsförordningen (2015:400).

Miljöbalk (1998:808) 4 kap 10 §

Veta mer

En broschyr med översiktlig information om riksintressesystemet finns under rubriken "Publikationer" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej