På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera för cykelparkering

Att bättre integrera planering för cykel i samhällsplaneringen ger goda förutsättningar för ett hållbart resande. Med en trygg, säker och väl utbyggd cykelinfrastruktur kan även barn och vuxna som inte har tillgång till bil förflytta sig. Detta är något som i förlängningen inte enbart bidrar till bättre miljö, bättre folkhälsa utan även till ett mer socialt stadsbyggande. Genom att ange parkeringstal för cykel i parkeringspolicy eller liknande ges stöd för cykeln i detaljplaneprocess och bygglov.

Som fordon räknas såväl bilar som cyklar. Varje fastighetsägare är skyldig att anordna parkering för sin fastighets behov för bilar och cyklar. Kommunen har dock det övergripande ansvaret för planeringen av mark- och vattenanvändningen, och är inför bygglov skyldig att se till att kravet om möjlighet till parkering uppfylls. Detta ska enligt plan- och bygglagen, PBL, ske "i skälig utsträckning".

Kommunen har möjlighet att avsätta ytor för cykelparkering i en detaljplan. På allmän plats kan användningsbestämmelsen P-PLATS användas för att planlägga självständiga parkeringsanläggningar för av alla typer av fordon. För självständiga parkeringsanläggningar på kvartersmark kan användningsbestämmelsen P- Parkering användas. För att gynna ett ökat cyklade bör omsorg läggas på utformning och placering. Detta kan noggrannare beskrivas i planbeskrivningen. Möjlighet att ställa ytterligare krav på cykelparkeringens utformning finns i bygglovsprocessen. I en parkeringspolicy kan såväl parkeringstal för cykel som bil anges för olika typer av bostäder, verksamheter och så vidare. Miniminorm för cykelparkering kan användas så att ett lägsta antal platser möjliggörs vid nybyggnation.

Här kan du läsa mer om P-PLATS.
Här kan du läsa mer om P- Parkering.

En övergång från att åka bil till att istället cykla och åka med kollektivtrafiken i större utsträckning kan frigöra utrymme i den byggda miljön. Inte bara genom att ytor för parkeringsbehov kan minskas utan också genom att gatuutrymmet kan användas mer effektivt om fler åker kollektivt.
Med till exempel reducering av körfält, kan nya attraktiva och hälsosamma stadsmiljöer med breda trottoarer och separata cykelbanor, uteserveringar och planteringar anordnas. En effektivare markanvändning är ett steg på väg mot att uppnå en mer hållbar stadsutveckling.

Illustrationen visar olika transportmedels utrymmesbehov
Illustrationen visar olika transportmedels utrymmesbehov när de förflyttar sig i gaturummet för att transportera 26 personer. Antingen behövs 26 cyklar, 2 bussar med en medelbeläggning på 13 personer eller 23 bilar räknat på 1,17 passagerare per bil. Illustration: Elin Normann Bjarsell, Boverket efter White/Spacescape, Cykelstaden

Attraktiv cykelparkering

Genom placeringen av parkeringar kan valet av färdmedel påverkas. Om till exempel parkeringsplatserna för cykel är av god kvalitet och lätt tillgängliga, samtidigt som parkeringar för bil är mindre tillgängliga, så blir det attraktivare att cykla. Exempel på parkering för cyklar som har hög kvalitet och är lätt tillgänglig kan vara att den: är väderskyddad, upplevs som trygg och säker, har möjlighet att ladda elcyklar, har plats för breda cykelfordon samt har tillgång till förvaringsboxar, cykelpump och verkstadsyta. För att göra cykeln attraktiv på arbetsplatser kan till exempel cykelutrymme för anställda med möjligheter till dusch och ombyte inredas. Genom att göra parkering för cyklister så smidig och användarvänlig som möjligt, minskar risken för att cyklar parkeras på andra oönskade platser.

För att underlätta diskussioner med byggherrar, fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan guider tas fram kring hur parkering för cyklar kan utformas. Se exempelvis guide från Göteborg under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Cykelparkering i ett Hela-resan perspektiv

För att underlätta ett hållbart resande är det väsentligt att planera för goda kopplingar mellan de olika trafikslagen. Det ska vara möjligt att kombinera bil, kollektivtrafik eller cykel på en del av pendlingssträckan till arbetet eller skolan. Kanske cykla eller köra bil första biten, sedan åka tåg eller buss och sedan hyra en cykel för att ta sig sista biten till arbetsplatsen. Alla länkar i hela resan är viktiga.

Parkeringsmöjligheter för cykeln behövs på flera ställen, till exempel vid bostaden, resandets hållplatser och knutpunkter, centrum, skolor och andra målpunkter för utbud och service, men inte minst vid arbetsplatser. Beroende på hur lång tid cykeln ska parkeras kan olika typer av parkering efterfrågas.

Här kan du läsa mer om kopplingar mellan cykeltrafik och kollektivtrafik

Här kan du läsa mer om att prioritera gång- och cykeltrafik

Utanför stadskärnan kan infartsparkeringar för bil finnas med möjlighet att byta till kollektivtrafik eller till cykel, så kallade Park and ride- och Park and bike-parkeringar. Detta förutsätter att infartsparkeringarna är strategiskt placerade intill kollektivtrafikens stomlinje och cykelvägens huvudstråk samt att det finns möjlighet för säker parkering av cykeln.

På en pendlarparkering i Jönköping har kommunen ställt upp cykelboxar för uthyrning. Utfallet har varit positivt. De som hyr boxarna har mer än en mil till parkeringsplatsen och när de kommer dit ställer de bilen och tar cykeln de sista cirka 2,5 kilometrarna. Några använder också parkeringen som samåkningsparkering och andra tar bussen. Kommunen ser möjligheter med fler cykelparkeringsplatser med cykelboxar vid andra knutpunkter, till exempel nära tågstationen i Huskvarna. Cykelboxar skulle också kunna placeras vid bussknutpunkter, dit de med några kilometer till närmsta hållplats skulle kunna cykla.

Jordbron. Infartsparkering med cykelboxar
Jordbron. Infartsparkering med cykelboxar. Foto: Jönköpings kommun

I Uppsala beräknas ett nytt cykelparkeringshus vid resecentrum stå klart hösten 2019. Det kommer att finnas plats för drygt 1200 cyklar varav ett femtiotal platser är avsedda för specialcyklar som kan vara lite mer utrymmeskrävande. Under relaterad information kan du läsa mer om cykelgaraget i Uppsala.

På tågstationen i Utrecht, Nederländerna, har den första delen av ett nytt cykelgarage i flera våningar invigts med plats för 6000 cyklar. Garaget är bemannat och det är tillåtet att cykla inne. Sista etappen beräknas vara klar slutet 2018 och kommer då att rymma 12500 cyklar. Där finns även cykeluthyrningen samt möjlighet till cykelservice. Under relaterad information kan du läsa mer om cykelgaraget i Utrecht.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej