På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjlighet och utmaning

Granskad: 

Det finns många olika sätt att arbeta med parkering för att effektivisera markanvändningen, öka det hållbara resandet och få en trivsammare stadsmiljö. Genom politiskt antagna styrdokument och återkommande dialoger både internt med kommunala förvaltningar och externt med intressenter är det lättare att få en positiv process kring hur parkering för cykel och bil ska lösas på bästa sätt.

Kommunen kan bygga strukturer som underlättar för hållbart resande, men det tar inte bort behovet av att kunna parkera helt och hållet. Parkeringsbehovet kan lösas på flera sätt. Vissa är mer yteffektiva än andra och vissa lösningar kan rent av minska behovet av parkering då bilen kan ersättas av möjligheterna att gå, cykla eller åka kollektivt. Tillgång till trygga och säkra parkeringsplatser för cykel kan bidra till att fler väljer att cykla.

Det är kommunen som sätter ramarna för parkeringsbehovet av cykel och bil. Dessa kan vara flexibla utifrån lokalisering, funktion och utifrån fastighetsägarens vilja att genomföra mobilitetsåtgärder. Det finns således många möjligheter. Men det är ingen lätt fråga att lösa vilket gör att det finns några utmaningar också. Förändringar som leder till färre parkeringsplatser kan leda till att medborgare hör av sig till kommunen. Att förändra ett invant bilberoende tar tid och andra färdmedel måste finnas till hands och vara lätt tillgängliga. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla och förbättra möjligheterna att kunna kombinera olika färdsätt under resan. Det ska vara enkelt att resa hållbart.

Olika möjligheter att arbeta med parkering

Nedan anges några faktorer som kan underlätta arbetet för att uppnå hållbart resande, effektivare markanvändning och bättre stadsmiljö. Genom att använda parkeringstal för både bil och cykel kan bilens plats i staden på sikt minskas och cykeln i stället ges större utrymme.

Arbete med parkering underlättas om:

 • det finns en målbild kring stadsbyggnad, transporter och stadsmiljö. Tydliga ställningstaganden, som till exempel ökat hållbart resande och minskat transportberoende i flera kommunala dokument ger en kontinuitet oavsett om de är resultat av lagkrav eller enbart policynivå. Sådana ställningstagande kan beskrivas i till exempel vision översiktsplan, fördjupning av översiktsplan, parkeringspolicy, parkeringstal, detaljplan och bygglov,
 • en parkeringspolicy utformas så att den stödjer en planering där gång-, cykel- och kollektivtrafik är normen,
 • politiker är engagerade och driver på för att öka det hållbara resandet och ser parkeringstalen som ett verktyg för att uppnå detta,
 • det finns parkeringstal angivet i parkeringspolicyn och det är tydligt hur flexibla parkeringstal kan tillämpas. Detta för att minimera otydligheter när antalet parkeringsplatser ska fastställas.
  Läs mer om parkeringstal här
 • kommunen tar ett helhetsgrepp kring hur stadens gator ska avgiftsbeläggas. Avgiften för att parkera borde vara ungefärligt lika oavsett om parkering sker i parkeringshus, på kvartersmark eller allmän platsmark. Detta för att maximera användandet av de parkeringsanläggningar som uppförs men också för att undvika så kallad spill-effekt genom att parkering annars sker på gator som inte är lämpade för det.
  Läs mer om parkeringsavgifter här
 • intern förankring och kunskap finns hos berörda förvaltningar kring varför parkering för bil och cykel är viktigt att arbeta med för att få en effektivare markanvändning och en bättre stadsmiljö,
 • dialog förs med byggherrar, fastighetsägare och exploatörer om parkeringsbehov under hela planprocessen. Även diskussion om utrymme för eventuella bilpooler, cykelpooler och andra cykelfrämjande åtgärder
  Läs mer om mobilitetsåtgärder i planprocessen här
 • ansvariga för markanvisning, planhandläggare, bygglov och gatuprojektering arbetar ihop under hela plan- och byggprocessen.

Utmaningar som kan dyka upp

Rätt nivå på parkeringstal

 • Att hitta rätt nivå på parkeringstal kan vara svårt. Ett för lågt tal kan innebära att fastighetens parkeringsbehov riskerar att inte tillgodoses, vilket kan medföra att parkering då sker på mark som är avsedd för andras parkeringsbehov. Ett redan lågt parkeringstal kan också minska byggherrens intresse för mobilitetsåtgärder. Ett för högt parkeringstal å andra sidan bidrar inte till en förändring till ett mer hållbart resande och bättre stadsmiljö.
  Läs mer om parkeringstal här

Parkering som inte exkluderar

Målsättningen kan vara att lösa parkering i yteffektiva parkeringshus, som även innehåller andra funktioner, och som uppförs i strategiska lägen. Det innebär då att avståndet till bostaden eller förskola/skola eller arbete kan bli en ganska lång sträcka för vissa, vilket till exempel kan vara en utmaning för småbarnsföräldrar eller äldre.
Läs mer om avstånd mellan bostad och parkeringsplats här

Glöm inte cykeln

När parkering diskuteras är det lätt att cykelparkeringar glöms bort. Därför är det bra om parkering för cykel tas med i parkeringspolicyn. Tillgång till trygga och säkra parkeringsplatser i tillräckligt antal bidrar till att fler cyklar. Tänk tidigt på lokaliseringen av cykelparkering eller cykelparkeringshus. Placeringen är väsentlig för att parkeringen ska användas. Även placering och utformning av entréer till cykelparkeringshus kan vara avgörande för hur stor beläggning parkeringshuset får.
Läs mer om cykelparkering här

Effekten av åtgärder

Det finns idag en osäkerhet kring vilka effekter mobilitetsåtgärder kopplat till fastigheten ger och därmed vilken sänkning av parkeringstalet som är adekvat. Behov av uppföljning finns, något som tillämpande kommuner gärna får sprida. Mer forskning efterfrågas såväl nationellt som internationellt.
Läs mer om effekter av mobilitetsåtgärder på bilinnehav och bilanvändning här

Lyft blicken och se andra möjliga lösningar

En framgångsfaktor är att lyfta blicken från det enskilda detaljplaneområdet för att sätta in planområdet i en större kontext. Då finns det möjligheter att se andra möjliga parkeringslösningar som till exempel samutnyttjande eller parkeringsköp.

Visa vinsterna

Det är inte alltid lätt att få acceptans för minskning av parkeringsplatser i befintlig miljö – eller att bara ett begränsat antal kommer att finnas vid nyproduktion. För att få acceptans är det viktigt att lyfta fram fördelarna så som att mer yta blir tillgänglig för planteringar, trottoarer, cykelbanor och mer socialt liv. Aktiva transporter gör oss friskare och bidrar till en hälsosam och mer jämställd miljö.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen