På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rättsfall om parkering

Granskad: 

Det är förhållandevis få detaljplaner och bygglov som överklagas på grund av kommunens beslutade parkeringstal. I det här avsnittet redovisas några rättsfall som rör parkeringsfrågor från mark- och miljööverdomstolen, MÖD, och mark- och miljödomstolen, MMD.

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan överklagas till MMD. MMD:s dom kan överklagas till MÖD. För att överklagandet ska tas upp för prövning i MÖD krävs prövningstillstånd. Endast de planer som det finns särskilda skäl att pröva får prövningstillstånd av MÖD.

Byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked och lov överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till MMD. Precis som för planer kan MMD:s dom överklagas till MÖD.

Avgöranden i MÖD är prejudicerande och visar hur lagen ska tillämpas i praktiken. Det kan även vara relevant att titta på avgöranden från MMD. Nedan redovisas några rättsfall som rör parkeringstal från MÖD och MMD.

Bygglov

Parkeringstal i förhandsbesked

MMD har i prövning av ett förhandsbesked för uppförande av ett flerbostadshus konstaterat att parkeringstal inte tillhör de bedömningsgrunderna, som bör hanteras inom ramen för förhandsbesked utan bör hanteras vid ett senare skede. (MMD Nacka 2016-04-27 mål nr P 6053-15)

Ändrad användning av carport till entré och förråd

MÖD har i en dom fastställt beslutet att avslå ansökan om bygglov för en ändring av carport till entré och förråd. Den sökta åtgärden innebar att det inte längre skulle finnas möjlighet till parkering på tomten. Fastighetens ägare ansåg att fastighetens parkeringsbehov var tillgodosett genom möjlighet till parkering av två bilar på gatan, som var inrättad som en gemensamhetsanläggning. Eftersom parkeringsplatserna hade anlagts utan bygglov fann MÖD det osäkert om parkeringsplatserna inom gemensamhetsanläggningen skulle vara tillgängliga för fastigheten på lång sikt och att de därmed inte skulle tillgodose fastighetens parkeringsbehov. (MÖD 2017-09-26 mål nr P 702-17)

Ändrad användning av carportar till sovrum

I en dom har MÖD fastställt ett beslut om att avslå ansökan om bygglov för ändring av två stycken carportar till sovrum. Ansökan om bygglov omfattade ändring av två stycken carportar till sovrum och för att ersätta dessa även anläggande av en parkeringsplats. MÖD gjorde bedömningen att lokaliseringen av parkeringsplatsen inte kunde anses vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden och kulturvärdena på platsen. Eftersom det saknades förutsättningar för att bevilja bygglov för anläggande av parkeringsplatsen bedömde MÖD att antalet parkeringsplatser inte skulle bli tillräckligt om carportarna byggdes om till sovrum. (MÖD 2015-04-09 mål nr P 8223-14)

Detaljplan

Parkeringsbehovet inte tillgodosett inom planen

MÖD har i en dom upphävt en detaljplan som är en av flera planer med syfte att utveckla och bygga ut en ny hållbar stadsdel. Varje detaljplan måste kunna visa att det parkeringsbehov som planen genererar är möjligt att tillgodose. MÖD gjorde bedömningen att det i denna detaljplan inte visades att parkeringsbehovet gick att lösa på ett godtagbart sätt. (MÖD 2013-12-05 mål nr P 1584-13)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen