På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Parkering och PBL

Stora markytor i städernas centrala lägen används ofta till parkeringsplatser. Genom att använda parkering som verktyg kan ett effektivt markutnyttjande och en bättre stadsmiljö skapas. Med stöd av ett antal lagar, förordningar och föreskrifter, till exempel plan och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF och Boverkets byggregler, BBR kan kommunen ställa krav på var och hur parkering får eller inte får anläggas.

I PBL anges att en tomt som ska bebyggas ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Enligt lagen om vägtrafikdefinitioner räknas såväl bilar som cyklar som fordon.

PBL reglerar också att kommunen får reglera placering och utformning av parkeringsplatser och att mark eller byggnad inte får användas för parkering.

Fastighetsägaren har ansvaret att lösa det behov av parkering, som kommunen bedömer att fastighetens användning ger upphov till. Kommunen har inte ansvar att ordna parkering, om inte kommunen själv är fastighetsägare, till exempel för skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Det övergripande ansvaret för planeringen av parkeringen har dock kommunen.

Tillgången på parkeringsplatser är en av de faktorer som har störst betydelse för val av transportmedel och för resmönstret. Det innebär att det finns stora möjligheter att använda parkering som ett styrmedel i samhällsplaneringen för att främja en hållbar stadsutveckling. För att lyckas med detta är det viktigt att få med parkeringsfrågorna tidigt i planprocessen och att de behandlas integrerat med den övergripande planeringen i kommunen.

Här kan du läsa mer om parkering som styrmedel

Parkeringsfrågan behöver genomlysas redan i de tidiga stadierna av detaljplaneprocessen även om vissa åtgärder inte kan fastställas förrän i bygglovsskedet.

Flera kommuner betonar att deras samarbete kring parkeringsfrågorna, såväl internt som externt, är en framgångsfaktor. Ett bra samarbete ger goda förutsättningar för en väl sammanvägd utformning med tillgänglighet för olika behov, vilket ökar möjligheterna att uppnå en hållbar stadsutveckling.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej