På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ordlista

Här redovisas vanligt förekommande ord tillsammans med beskrivningar.

A

angöringsplats
En plats där ett fordon stannar för av- och påstigande passagerare eller för lastning och lossning av gods.

C

cykelbox
Låsbar box för parkering av cykel.

E

exploateringsavtal
Ett avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre/fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen.

K

korttidsparkering
En parkering som är avsedd för kortare ärende, ofta mindre än två timmar.

M

markanvisningsavtal
Ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av kommunägd mark.
maximinorm
Kan användas av kommunen för att ange en övre gräns för hur många parkeringsplatser som får anläggas inom ett område. Innebär att fastighetsägaren inte får anordna fler parkeringsplatser än normen anger. Maximinormen anges per lägenhet eller kvadratmeter bruttoarea. Kallas även max-norm.
miniminorm
Kan användas av kommunen för att ange det lägsta antalet parkeringsplatser som det finns behov av att anlägga inom ett område. Innebär att fastighetsägaren kan välja att anlägga fler parkeringsplatser. Miniminorm används ofta för cykelparkering. Miniminormen anges per lägenhet eller kvadratmeter bruttoarea. Kallas även min-norm.
mobilitet
Mobilitet betyder rörlighet och definieras som människors möjlighet att förflytta sig.
mobilitetscentral
En anläggning som erbjuder olika tjänster och aktiviteter för resenärer som kan underlätta vardagslivet, till exempel uthyrning av barnvagn, stadskundvagn och kylbox, hemleverans av varor med en lådcykelspeditör eller reparation av cykel.
mobilitetsköp
Liknar parkeringsköp, men istället för att betala för att överlåta till annan aktör att anordna parkeringsplats, betalar fastighetsägaren kommunen för att förbättra mobiliteten i staden.
mobilitetstjänst
En samlad tjänst där användarens olika behov av transport kombineras för att erbjuda resande till exempel bilpool, buss, kollektivtrafik, hyrcykelsystem och taxi.
mobilitetsåtgärd
En åtgärd som ökar människors möjlighet att förflytta sig. I de flesta fall används begreppet för andra sätt att förflytta sig än med sin privata bil, till exempel bilpool, cykelfrämjande åtgärder och samutnyttjande av bilparkeringar. Mobilitetsåtgärderna kan vara fysiska, till exempel plats för bilpool och cykelgarage, eller icke-fysiska åtgärder som är beteendepåverkande, exempelvis bilpoolsmedlemskap och kollektivtrafikkort
mobility management
Ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Kallas även MM.
multihus
Ett parkeringshus som förutom parkeringsplatser även erbjuder andra funktioner, till exempel laddstolpar, bilpool och biltvätt, men också funktioner som inte har direkt koppling till parkering som exempelvis återvinningsstation, kontor, handel och annan service.

P

park & bike
Parkeringsanläggning för bilar och cyklar, som möjliggör att parkera bilen och fortsätta resan med egen eller hyrd cykel.
park & ride
Parkeringsanläggning i kollektivtrafiknära läge, som möjliggör att parkera bilen och fortsätta resan med kollektivtrafik.
parkeringsköp
Ett sätt för fastighetsägaren att ordna parkeringsplatser enligt PBL:s krav. Genom avtal och mot avgift överlåts skyldigheten att anordna parkering till annan aktör. Kallas även p-köp. Två varianter av parkeringsköp kan tillämpas • Friköp: fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp till kommunen eller annan parkeringsaktör som åtar sig att säkerställa parkeringsbehovet för en viss tid. • Avlösen: fastighetsägaren förbinder sig att hyra parkeringsplatser under ett visst antal år – ofta minst 25 år.
parkeringsnorm
Ett dokument där kommunen anger hur parkering för bil och cykel kan ordnas vid ny- och ombyggnad. Parkeringsnormen innehåller ofta kommunens parkeringstal. Kallas även p-norm.
parkeringspolicy
Ett dokument där kommunen redovisar den övergripande viljeinriktningen i parkeringsfrågan. Parkeringspolicyn kan också innehålla kommunens parkeringstal. Kallas även parkeringsstrategi och parkeringsplan.
parkeringstal
Sätts utifrån kommunens bedömning av vad som kan anses vara ett skäligt antal parkeringar i förhållande till bebyggelsen på en viss plats. Parkeringstalet avser nästan alltid bilparkeringar på kvartersmark. Parkeringstalet benämns oftast som antal parkeringsplatser för bilar/cyklar per lägenhet, anställd eller kvadratmeter bruttoarea. Kallas även p-tal.
parkeringstal - flexibla
Parkeringstal där kommunen ger byggherren möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförandet av ny bebyggelse. Kommunen kan ge ett reducerat parkeringstal om byggherren väljer att genomföra mobilitetsåtgärder/mobilitetstjänster.
parkeringstal - inom zon
Kommunen delas in i zoner där olika parkeringstal gäller baserat på till exempel bilinnehav, närhet till service, tillgång till kollektivtrafik, tillgång till plats och kostnaden för att anlägga parkering. Inom zonerna kan hänsyn tas till specifika fastigheter och parkeringstalet kan även anges i ett intervall.
pendlarparkering
En parkering varifrån en bilchaufför kan åka vidare som passagerare i ett kollektivt färdmedel.

S

samnyttjande
Samma parkeringsplats nyttjas av flera användargrupper under olika tider på dygnet. Då kan behovet av parkeringsplatser tillgodoses med att färre nya behöver anläggas. Exempelvis kan en bilparkering användas av en arbetsplats på vardagar och av helg- och kvällsaktiviteter vid övrig tid. Kallas även samutnyttjande.
spilleffekt
Uttryck för konsekvensen av att gator och parkeringshus i ett område är avgiftsbelagda, medan intilliggande område har gator som är avgiftsfria eller har lägre avgift, som lockar att parkera där istället.
söktrafik
Den trafik som uppstår när bilister kör runt och letar efter parkeringsplatser.
Tillbaka till toppen